16. sjednica Općinskog vijeća - 11. prosinca 2015.

Dnevni red

 

Odluka o sufinanciranju lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji Centra za gospodarenje otpadom BILJANE DONJE

Proračun općine Privlaka za 2016.g. sa projekcijama za 2017.g. i 2018.g

Donošenje programa za 2016.g

Odluka o plaći, naknadi za rad i drugim materijalnim pravima Općinskog Načelnika iz radnog odnosa

Donošenje odluke o otpisu stipendija

Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića „Sabunić“ za 2016.g. i projekcije za 2017.g. i 2018.g.

Donošenje izmjena i dopuna odluke o općinskim porezima

 

Odluke

 

Odluka o sufinanciranju lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji Centra za gospodarenje otpadom BILJANE DONJE

Proračun općine Privlaka za 2016.g. sa projekcijama za 2017.g. i 2018.g

Programi za 2016.g

Odluka o plaći, naknadi za rad i drugim materijalnim pravima Općinskog Načelnika iz radnog odnosa

Odluka o otpisu stipendija

Financijski plan Dječjeg vrtića „Sabunić“ za 2016.g. i projekcije za 2017.g. i 2018.g.

Izmjena i dopuna odluke o općinskim porezima