Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE 

U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

KLASA: 023-01/17-01/31

URBROJ: 2198-01-17-1

Zadar, 01. lipnja 2017. godine

 

Na temelju članka 87. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12 i 121/16) i Odluke Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-14 od 25. svibnja 2017. godine, predstojnik Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske,  d o n o s i

 

O D L U K U

o sazivanju konstituirajuće sjednice

Općinskog vijeća Općine Privlaka

 

Saziva se konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Privlaka za dan 16. lipnja 2017. godine u 10,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Privlaka, Ivana Pavla II 46, Privlaka sa slijedećim dnevnim redom:

- utvrđivanje kvoruma

1. Izbor Mandatnog povjerenstva,

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,

- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,

- svečana prisega članova Općinskog vijeća,

3. Izbor povjerenstva za izbor i imenovanja,

4. Izbor predsjedenika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

 

PO OVLAŠTENJU 

VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

PREDSTOJNIK

Ivo Gregov, dipl.iur.