Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća VI saziva

REPUBLIKA HRVATSKA

   ZADARSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA PRIVLAKA

       Ivana Pavla II, 46.

      23233 PRIVLAKA

 

 

KLASA: 021-05/17-01/05

URBROJ: 2198/28-01-17-1

Privlaka, 21. lipnja  2017.g.

 

            Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09)

 

S a z i v a m

 

02.(drugu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 27.lipnja 2017.g.(utorak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći,

 

d n e v n i   r e d:

 

 1. Donošenje odluke o izradi UPU zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“;
 2. Donošenje izmjena i dopuna odluke o komunalnom redu;
 3. Donošenje odluke o određivanju plaža na kojim je dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca (pasa) na području općine Privlaka;
 4. Donošenje odluke o pokretanju postupka utvrđivanja granice pomorskog dobra na području općine Privlaka;
 5. Donošenje odluke o zabrani i ograničavanju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone;
 6. Donošenje odluke o plaći i drugim pravima Zamjenice općinskog načelnika;
 7. Donošenje odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika;
 8. Donošenje odluke o raskidu Ugovora s odvjetnikom Ivicom Begonja;
 9. Donošenje odluke o sklapanju Ugovora sa odvjetničkim uredom Kamber-Nakić-Kranjčec;
 10. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za zapošljavanje u DV Sabunić;
 11. Razno;

   OPĆINSKO VIJEĆE

        P r e d s j e d n i k

                                                                                                                      Nikica Begonja

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 30. Statuta Općine Privlaka  ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 14/09, 14/11 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Privlaka na 2. sjednici održanoj 27. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

                              O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

ZONE REKREACIJSKE NAMJENE „SABUNIKE - ŠUMICA“

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „SABUNIKE - ŠUMICA“, u daljnjem tekstu: Odluka.

Nositelj izrade je upravni odjel za komunalne poslove Općine Privlaka.

 

Članak 2.

 

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana, razlozi donošenja Urbanističkog plana, obuhvat Urbanističkog plana, sažetu ocjenu stanja u obuhvatu  Urbanističkog  plana,  ciljeve i  programska  polazišta Urbanističkog plana,  popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Urbanističkog plana, način pribavljanja stručnih rješenja Urbanističkog plana, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Urbanističkog plana te drugih sudionika korisnika prostora koji  trebaju sudjelovati u  izradi Urbanističkog plana, planirani  rok za izradu Urbanističkog plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Urbanističkog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o   složenosti   pojedinog   područja,   duži   od   trideset   dana,   izvore   financiranja   izrade Urbanističkog plana, odluku o drugim pitanjima značajnim za izradu nacrta urbanističkog plana.

Članak 3.

II. PRAVNA OSNOVA

 

Odluka se donosi temeljem odredbi članka 79. i članka 86. Zakona o prostornom uređenju. Općina Privlaka donijela je Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka – u daljnjem tekstu PPUO Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske Županije 4/04, 2/07, 16/11) u kojem je u grafičkom prilogu 1. Korištenje i namjena površina definirana potreba izrade Urbanističkog plana na predmetnom prostoru.

 

Članak 4.

III. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

 

Razlozi za izradu UPU-a su sljedeći :

    Urbanističkim planom će se urbanizirati planirani prostor, a u smislu izgradnje  javnih

sadržaja, odnosno sve potrebne  komunalne infrastrukture.

   Stvaranje preduvjeta za izgradnju i uređenje objekata i sadržaja u funkciji rekreacije - biciklističkih i trim staza, dječjih, malonogometnih, košarkaških igrališta i slično, a sve to sa pratećim sadržajima (spremišta rekvizita i potrebne opreme, sanitarni čvorovi, manji ugostiteljski objekti i slično).

 

Članak 5.

Planom se određuje osobito:

-     opis planiranog zahvata,

-         način uređenja cjelovite zone  sa rekreativnim sadržajima i pratećim građevinama

-         smještaj građevina na parceli,

-         rješenje otpadnih i oborinskih voda,

-         način zbrinjavanja otpada

 

Članak 6.

IV. OBUHVAT IZRADE PLANA

 

Obuhvat Plana određen je u PPUO Općine Privlaka , grafičkim dijelom - kartografski prikaz 1. Namjena i korištenje prostora, List 3a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora i List 4.a - Građevinska područja naselja – Privlaka.

Granicu obuhvata Plana čine granice katastarske čestice 6166. k.o. Privlaka površine 36.451 m2.

 

Članak 7.

 

V. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

 

Ocjenjuje se da u području obuhvata Plana nisu zadovoljene sve sadržajne potrebe okolnog vikend naselja Sabunike, pa se ovim Planom planiraju gore spomenuti sadržaji. U granicama obuhvata Plana nema izgrađenih građevina.

 

Članak 8.

 

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

 

Cilj izrade plana je urbaniziranje planom obuhvaćenog prostora izgradnjom javnih sadržaja (objekti i sadržaji u funkciji rekreacije - biciklističke i trim staze, dječja, malonogometna, košarkaška igrališta i slično, te prateći sadržaji (spremišta rekvizita i potrebne opreme, sanitarni čvorovi, manji ugostiteljski objekti i sl.).), te izgradnja komunalne infrastrukture za potrebe planiranih sadržaja. Spomenutom planiranom izgradnjom će se obuhvaćeni prostor kvalitetno i racionalno koristiti na nivou višem od postojećeg stanja okolnog područja.

 

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA

 

Za izradu ovog Plana potrebne su slijedeće podloge:

1. PPUO Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske Županije 4/04, 2/07, 16/11)

2. Katastarsko-geodetski podaci i katastarsko-topografske karte u mj. 1:1000 izrađene za

potrebe izrade Plana

 

Članak 9.

 

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

Stručne podloge navedene u prethodnom članku osigurat će Naručitelj.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

 

Članak 10.

 

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI URBANISTIČKOG PLANA

 

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji mogu sudjelovati iz područja svog djelokruga rada u izradi ovog Plana prema članku 90 Zakona:

 

-  HEP d.d. Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar

-  Vodovod d.o.o., Zadar

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, Ilije Smiljanića     3, 23000 Zadar

-  Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Runjanova 2, 10000 Zagreb

- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite, Andrije Hebranga bb, 23000 Zadar

-  Hrvatske vode, VGI Zadar, R. Katalinića Jeretova 5, 23000 Zadar

-  Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Zadar

-  HAKOM Zagreb

-  Općinsko komunalno društvo Artić d.o.o.

 

i druge službe i tijela ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba.

 

Članak 11.

 

X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA

 

Rok za izradu Plana po fazama:

 

- Izrada nacrta prijedloga Plana: u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora o izradi s izrađivačem Plana i dostave valjane geodetske podloge

- Početak javne rasprave: 20 dana od utvrđenog prijedloga Plana,

- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Konačnog prijedloga: 10 dana od okončanja javne

rasprave,

- Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti ili proteka Zakonom propisanog roka.

 

U rok ne ulazi vrijeme potrebno za verifikaciju faza izrade plana od strane Naručitelja, vrijeme trajanja javne rasprave, vrijeme potrebno za izradu izvješća o javnoj raspravi te vrijeme potrebno za ishođenje potrebnih suglasnosti, mišljenja i očitovanja.

 

 

 

 

 

Članak 12.

 

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU-a

 

Financiranje izrade Plana osigurat će se iz Proračuna Općine Privlaka.

 

Članak 13.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima I osobama određenim posebnim propisima I navedenim u članku 9. ove Odluke. Uz dostavu Odluke upućuje se poziv za dostavom zahtjeva (podaci, planske smjernice I propisani dokumenti) za izradu Plana.

Ukoliko tijela i osobe, određeni posebnim propisima ne dostave zahtjeve u roku određenom Zakonom, odnosno ovom Odlukom, smatrati će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi I donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Jedan primjerak ove Odluke u roku od 15 dana po njezinoj objavi u „Službenom glasniku Zadarske županije“, dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove – Urbanističkoj inspekciji.

 

 

Članak 14.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

 

KLASA: _______________

URBROJ: ______________

 

Privlaka, 27. lipnja 2017.

 

 

 

  Općinsko vijeće Općine Privlaka

 

Predsjednik:

       Nikica Begonja

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, i 36/15) i članka 30. Statuta Općine Privlaka (”Službeni glasnik Zadarske županije” broj 14/09) Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 2. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2017. godine donosi

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnom redu objavljenoj u „Službenom glasniku Zadarske županije“ broj 13/10 od dana 29. lipnja 2010. godine, Izmjene i dopune u „Službenom glasniku Zadarske županije“ broj 14/11 dana 04. studenog 2011. godine te Izmjene i dopune u „Službenom glasniku Zadarske županije“ broj 06/2012 od 16. travnja 2012. godine mijenja se i dopunjuje članak 7. Odluke na način da isti sada glasi:

 

''Vrtove, voćnjake i druge slične površine, kao i neizgrađena građevinska ipoljoprivredna zemljišta vlasnici odnosno korisnici trebaju držati urednima.

Zabranjeno je postavljanje predmeta, objekata, uređaja, kamp prikolica te bilo kakvih drugih pokretnih naprava (protupravno postavljeni predmeti) na zemljišta i objekte u vlasništvu fizičkih osoba, fizičkih osoba obrtnika ili pravnih osoba suprotno odredbama ove odluke i bez suglasnosti nadležnog tijela Općinske uprave.

Navedena zabrana ne odnosi se na fizičke osobe, vlasnike obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kojima se dozvoljava da na svojoj parceli postave štand za prodaju proizvoda proizvedenih u vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, a sve sukladno važećim zakonskim propisima i to uz uvjet  da na vlastitoj parceli osiguraju parkirno mjesto za kupce. ''

 

 

Članak 2.

 

Mijenja se i dopunjuje se članak 96. Odluke na način da isti sada glasi:

 

''Svi protupravno postavljeni predmeti na javnim površinama (kiosci, pokretne naprave, štandovi, stolovi i stolice, prikolice, kamp prikolice, čamci, reklame, obavijesti, putokazi, stupići, posude za cvijeće, građevinski materijal i strojevi, skele, građevinska ručna i druga kolica, ogrjev i slično), moraju se ukloniti.

 

 Nije dozvoljeno postavljanje bilo kakvih predmeta, objekata, uređaja i naprava (kiosci, štandovi, pokretne ugostiteljske radnje, hladnjaci za sladoled, kamp prikolice, ostale pokretne naprave, čamci, reklame, putokazi, planovi, javni satovi, obavijesti, stupići, i slično) na javnim površinama i na zemljištima i objektima u vlasništvu fizičkih osoba, fizičkih osoba obrtnika ili pravnih osoba bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju nadležnog tijela Općinske uprave.

Navedena zabrana ne odnosi se na fizičke osobe, vlasnike obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kojima se dozvoljava da na svojoj parceli postave štand za prodaju proizvoda proizvedenih u vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu uz uvjet  da na vlastitoj parceli osiguraju parkirno mjesto za kupce. ''

Rješenje o uklanjanju predmeta iz stavka 1. i 2. ovog članka, s rokom izvršenja, donosi komunalno redarstvo ili Jedinstveni upravni odjel Općine.

Ukoliko vlasnik ili korisnik protupravno postavljenog predmeta sam ne ukloni takav predmet, komunalno redarstvo uklonit će ga preko treće osobe, a o trošku vlasnika odnosno korisnika, te isti premjestiti u odgovarajuće skladište o čemu će izvijestiti vlasnika odnosno korisnika.

Protiv vlasnika odnosno korisnika pokrenut će se ujedno i odgovarajući prekršajni postupak.

Uklonjene predmete vlasnici odnosno korisnici dužni su preuzeti u roku od 30 dana, uz prethodno podmirenje nastalih troškova premještanja i skladištenja (čuvanja), te plaćanja novčane kazne.

U protivnom se predmeti prodaju na javnom nadmetanju ili neposrednom pogodbom, a  radi podmirenja troškova.''

 

Članak 3.

 

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“

 

 

 

KLASA: _______________

URBROJ: ______________

 

Privlaka, 27. lipnja 2017. godine

 

 

  Općinsko vijeće Općine Privlaka

 

Predsjednik:

       Nikica Begonja

 

 ______________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju Članka 30. Statuta Općine Privlaka (”Službeni glasnik Zadarske županije” broj 14/09) Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 2. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2017. godine donosi

 

O D L U K U

o određivanju plaža na kojima je dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca (pasa) na području Općine Privlaka

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom dozvoljava se da se na području Općine Privlaka odrede lokacije - plaže na kojima je dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca (pasa).

 

 

Članak 2.

 

Točnu lokaciju plaže odredit će Općinski Načelnik posebnom Odlukom.

 

 

Članak 3.

 

Plaže će biti označene pločama s natpisom.

 

 

Članak 4.

 

Vlasnici pasa dužni su temeljem važećih propisa držati i voditi psa na uzici, imati sa sobom pribor potreban za održavanje higijene na plaži te počistiti otpatke za svojom životinjom na plaži.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na web stranici Općine Privlaka.

 

 

KLASA: _______________

URBROJ: ______________

 

Privlaka, 27. lipnja 2017. godine

 

 

  Općinsko vijeće Općine Privlaka

 

Predsjednik:

       Nikica Begonja

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 14. i 15. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 ) i Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (NN 08/04, 82/05) Općinsko vijeće Općine Privlaka na 2. sjednici održanoj 27. lipnja 2017.godine donosi

 

O D L U K U

 

o pokretanju postupka utvrđivanja granice pomorskog dobra na području Općine Privlaka

 

 

 

Članak 1.

 

 

Temeljem članka 14. i 15. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16) i Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (NN 08/04, 82/05) ovo tijelo donosi Odluku o pokretanju postupka utvrđivanja granice pomorskog dobra na području Općine Privlaka.

 

 

Članak 2.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

 

 

 

 

KLASA: ________________

 

URBROJ: _______________

 

Privlaka, 27. lipnja 2017. godine

 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka

 

 Predsjednik:

Nikica Begonja

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (NN 153/13) i članka 30. Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije br. 14/09, izmjene i dopune Službeni  glasnik Zadarske županije br. 14/11), Općinsko vijeće Općine Privlaka na 2. sjednici, održanoj dana 27. lipnja 2017. donosi

 

 

O D L U K U

 

      o zabrani i ograničavanju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone

 

 

 

I )  UVODNE NAPOMENE

 

Članak 1.

 

 

Ovom se Odlukom zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih radova za vrijeme turističke sezone na području Općine Privlaka odnosno određuju se vrsta radova, područje, kalendarsko razdoblje i vrijeme u koje se zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih radova, utvrđivanje općih uvjeta i zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi.

 

 

II )  ZABRANA I OGRANIČAVANJE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

 

1.  Vrsta građevinskih radova koji se zabranjuju ili ograničavaju

 

Članak 2.

 

 

Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju ili ograničavaju smatraju se svi zemljani iskopi, rušenja, zidanja odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, betoniranje i izrada krova, sve ovisno o načinu gradnje, te unutarnji radovi koji se izvode uz uporabu građevinskih strojeva (izrada podloga i pregrada, žbukanje i slično).

 

 

Članak 3.

 

 

Pravnim i fizičkim osobama na području Općine Privlaka zabranjuje se u potpunosti izvođenje građevinskih radova koji stvaraju buku i prašinu, i to u periodu od 01. srpnja do 01. rujna, u vremenu od 00.00 do 24.00 sata.

 

Zabranjuju se u potpunosti radovi teškom mehanizacijom koja stvara veliku buku na području cijele Općine Privlaka (od 0.00 do 24.00 sata), i to u periodu od 15. lipnja do 15. rujna.

 

Nedjeljom se zabranjuju svi građevinski i drugi radovi koji stvaraju buku i prašinu na području Općine Privlaka od 0.00 do 24.00 sata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ) IZNIMKE OD ZABRANE I OGRANIČENJA IZVOĐENJA   

                   GRAĐEVINSKIH RADOVA

 

 

 

Članak 4.

 

 

U području, razdoblju i vremenu utvrđenim člankom 3. ove Odluke iznimno mogu se obavljati građevinski radovi koje izvodi Općina Privlaka po programu izgradnje objekata komunalne infrastrukture, hitnim radovima kojima se sprječavaju posljedice po život i zdravlje ljudi kao i nužni popravci nekretnina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi.

 

Članak 5.

 

 

Iznimno u posebno opravdanim okolnostima, na temelju zahtjeva investitora ili izvođača, Načelnik Općine može odobriti građevinske i ostale radove suprotno odredbama članaka 2. i 3. ove odluke.

 

Rješenje o svakom pojedinačnom slučaju, na temelju odluke Načelnika Općine donosi

 

Jedinstveni Upravni odjel. Rješenje stupa na snagu odmah.

 

Čanak 6.

 

 

Do dana zabrane i ograničenja građevinskih radova u smislu članka 3. ove Odluke investitori koji su radi izvođenja građevinskih radova zauzeli javnu površinu dužni su istu očistiti i dovesti u prijašnje stanje.

 

 

 

IV ) NADZOR PROVEDBE ODLUKE

 

Članak 7.

 

 

Nadzor nad primjenom ove odluke vrši komunalni redar Općine Privlaka. Komunalni redar Općine Privlaka dužan je sastaviti pismeno izvješće o uočenim prekršajima i nepravilnostima na terenu, sukladno odredbama Članka 2. i 3. ove odluke i dostaviti ga građevinskoj inspekciji Državnog inspektorata na daljnji postupak.

 

 

Članak 8.

 

 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u svojstvu izvođača ako izvodi građevinske radove suprotno odredbama ove Odluke. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu izvođača za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

 

 

 

 

V )  ZAVRŠNA ODREDBA

 

 

 Članak 9.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

 

 

KLASA: _________________

 

URBROJ:  ________________

 

Privlaka, 27. lipnja 2017. godine

 

 

 

 

       OPĆINA PRIVLAKA

 

                                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća

 

                                                                                                                Nikica Begonja

 __________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Na temelju članka 35. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - pročišćeni tekst, članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) i članka 30. Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije br. 14/09, izmjene i dopune Službeni glasnik Zadarske županije br. 14/11 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Privlaka na 2. sjednici održanoj 27. lipnja 2017.godine donosi

 

O D L U K U

o plaći i drugim pravima Zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa

 

Članak 1.

 

 

Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće Zamjenika općinskog načelnika (u nastavku teksta: dužnosnik) te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.

 

Članak 2.

 

 

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno za najviše 20%. Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvećem iznosu dopuštenom zakonom.

 

Članak 3.

 

 

Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće službenika i namještenika u općinskim upravnim tijelima.

 

Članak 4.

 

 

Koeficijent za obračun plaće iz Članka 1. ove Odluke za Zamjenika općinskog načelnika iznosi 3,29.

 

Članak 5.

 

 

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim propisima o radu, te općim aktima Općine Privlaka, ako Zakonom nije propisano drugačije.

Dužnosnik ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti i to:

-          troškove prijevoza,

-          dnevnice za službena putovanja,

-          pravo na naknadu ostalih troškova za službena putovanja (cestarina, gorivo i sl.),

-          pravo na korištenje službenog mobitela,

-          pravo na korištenje službenog automobila.

 

Članak 6.

 

 

Rješenje o utvrđivanju plaće i drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka.

 

Članak 7.

 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

 

KLASA: _________________

 

URBROJ: ________________

 

Privlaka, 27. lipnja 2017. Godine

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka

 

 Predsjednik:

Nikica Begonja

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 35. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - pročišćeni tekst, Članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) i članka 30. Statuta Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije br. 14/09, izmjene i dopune Službeni glasnik Zadarske županije br. 14/11 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Privlaka na 2. sjednici održanoj 27. lipnja 2017.godine donosi

 

O D L U K U

 

o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa

 

Članak 1.

 

 

Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće Općinskog načelnika (u nastavku teksta: dužnosnik) te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.

 

Članak 2.

 

 

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno za najviše 20%. Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvećem iznosu dopuštenom zakonom.

 

Članak 3.

 

 

Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici koja se primjenjuje na obračun plaće službenika i namještenika u općinskim upravnim tijelima.

 

Članak 4.

 

 

Koeficijent za obračun plaće iz Članka 1. ove Odluke za Općinskog načelnika iznosi 3,87.

 

Članak 5.

 

 

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim propisima o radu, te općim aktima Općine Privlaka, ako Zakonom nije propisano drugačije.

Dužnosnik ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti i to:

-          troškove prijevoza

-          dnevnice za službena putovanja

-          pravo na naknadu ostalih troškova za službena putovanja (cestarina, gorivo i sl.)

-          pravo na korištenje službenog mobitela

-          pravo na korištenje službenog automobila

 

Članak 6.

 

 

Rješenje o utvrđivanju plaće i drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka.

 

Članak 7.

 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika iz radnog odnosa KLASA: 022-06/16-01/01, URBROJ: 2198/28-01-16-1 od dana 10. ožujka 2016. godine.

 

 

Članak 8.

 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

 

KLASA: _________________

 

URBROJ: ________________

Privlaka, _______. lipnja 2017. Godine

 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Privlaka

 

 Predsjednik:

Nikica Begonja

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 

            

            Temeljem čl. 30. Statuta Općine Privlaka, („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 14/09, 14/11 i 10/13),  Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 2. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2017. godine donosi slijedeću                                                         O D L U K U

 

 1. Raskida se Ugovora o pružanju pravne pomoći sklopljen s Ivicom Begonja, odvjetnikom iz Rijeke, Ante Starčevića kbr. 2, sklopljen dana 02. siječnja 1998.g., Anexa broj 1. Ugovora o pružanju pravne pomoći sklopljenog dana 20. travnja 2001.godine kao i Anexa broj 2. Ugovora o pružanju pravne pomoći sklopljenog dana 28. veljače 2007.godine, s otkaznim rokom od tri mjeseca, a sve sukladno odredbi čl. VII. Ugovora, s time da otkazni rok počinje teći od dana 01. kolovoza  2017.godine, a ističe 31. listopada 2017.godine.

 

 1. Po raskidu ugovora opozvati će se punomoć odvjetniku Ivici Begonja u svim postupcima na sudu i izvan suda, te kod svih drugih državnih tijela u kojima Ivica Begonja zastupa Općinu Privlaka.

 

 

 1. Ova odluka stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“. 

                                  

 

 

 

KLASA: _______________

URBROJ: ______________

 

Privlaka, 27. lipnja 2017. godine

 

 

  Općinsko vijeće Općine Privlaka

 

Predsjednik:

       Nikica Begonja

 ____________________________________________________________________________________________________________________

 

            

            Temeljem čl. 30. Statuta Općine Privlaka, („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 14/09, 14/11 i 10/13),  Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 2. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2017. godine donosi slijedeću                                                         O  D L U K U

 

 1. Odobrava se sklapanje Ugovora o pružanju pravne pomoći sa ZOU Ankica Kamber-Nakićen i Nikolina Kranjčec, odvjetnicama iz Zadra, Ljudevita Posavskog 10, s danom 01. studenoga 2017.godine, a koje usluge će se precizirati Ugovorom.  

 

 

2. Ova odluka stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenom

      glasniku Zadarske županije“. 

                                  

 

 

 

KLASA: _______________

URBROJ: ______________

 

Privlaka, 27. lipnja 2017. godine

 

 

              Općinsko vijeće Općine Privlaka

 

           Predsjednik:

                  Nikica Begonja

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 

            

Temeljem odredbe čl. 30. Statuta Općine Privlaka,(„Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 14/09, 14/11 i 10/13), čl.28. i čl. 34. Državnog pedagoškog standarda  (NN br. 63/2008) Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 2. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2017. godine donosi slijedeću                                                         O  D L U K U

 

 1. Daje se suglasnost  Dječjem vrtiću „Sabunić“ Privlaka  za zapošljavanje i to:

 

      - više medicinske sestre  za rad 1 (jedan) sat tjedno,

       -odgajatelja na neodređeno vrijeme.

 

 1. Potrebna sredstva za rad više medicinske sestre u iznosu od 585,71 kn za mjesec, odnosno 7.028,62 kn godišnje  kao i za rad odgajatelja osigurati će iz proračuna Općine Privlaka.

 

 1. Ova odluka stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“. 

                                  

 

 

 

KLASA: _______________

URBROJ: ______________

 

Privlaka, 27. lipnja 2017. godine

 

 

  Općinsko vijeće Općine Privlaka

 

Predsjednik:

       Nikica Begonja