Poziv za 4. sjednicu OV dana 01. kolovoza 2017.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

   ZADARSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA PRIVLAKA

       Ivana Pavla II, 46.

      23233 PRIVLAKA

 

 

KLASA: 021-05/17-01/07

URBROJ: 2198/28-01-17-1

Privlaka, 01. kolovoza  2017.g.

 

 

 

            Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09).

 

 

S a z i v a m

 

 

04.(četvrtu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 01.kolovoza 2017.g.(utorak) s početkom u  20,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći,

 

d n e v n i   r e d:

 

 

 

  1. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o pružanja pravne pomoći i odvjetničkih usluga sa odvjetnicima iz ZOU Ankica Kamber-Nakićem i Nikolina Kranjčec;

 

 

 

 

 

                                                                                                                 OPĆINSKO VIJEĆE

        P r e d s j e d n i k

                                                                                                                      Nikica Begonja

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                          

 

                                                                                                                      Prijedlog        

           

 

Temeljem čl. 30. Statuta Općine Privlaka, („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 14/09, 14/11 i 10/13),  Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 4. sjednici održanoj dana 1. kolovoza 2017.g. donosi slijedeću                                                             O  D L U K U

 

  1. Odobrava se sklapanje Ugovora o pružanju pravne pomoći i odvjetničkih usluga sa odvjetnicama iz ZOU Ankica Kamber-Nakićen i Nikolina Kranjčec, odvjetnicama iz Zadra, Ljudevita Posavskog 10, a koje usluge će se precizirati Ugovorom. 

 

  1. Stavlja se izvan snage Odluka Općinskog vijeća Općine Privlaka donesena dana 27. lipnja 2017.godine, KLASA:701-01/17-01/02, URBROJ:2198/28-01-17-1.

 

 

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“. 

                                  

 

 

 

KLASA: 701-01/17-01/03

URBROJ: 2198/28-01-17-1

 

Privlaka, 01. kolovoza 2017.godine

 

                                                                       OPĆINA  PRIVLAKA  

                                                                        OPĆINSKO VIJEĆE

                                                                         Predsjednik Vijeća

                                                                          Nikica Begonja

 

                                                                        _______________