Čestitka

 

Svima Vama dragi mještani, vašim obiteljima, prijateljima, ljudima dobre

volje, svim poslovnim partnerima, želimo ČESTIT BOŽIĆ I NOVU

2017. GODINU, PUNO ZDRAVLJA i BOŽJEG BLAGOSLOVA,

RADOST i VESELJE NEKA UĐE U SVE NAŠE DOMOVE

 

Jaslice

 

Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti DDD

Općina Privlaka objavljuje

NATJEČAJ

za obavljanje komunalne djelatnosti deratizacije i dezinsekcije na području Općine Privlaka

Cjelokupni tekst objave natječaja i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Odluka o poništenju najtečaja za obavljanje komunalne djelatnosti DDD

Odluka o poništenju natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti DDD

Izbori 2017.

Uredovno vrijeme i dežurstva za predaju kandidacijskih lista/kandidatura, ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidature te dobivanje informacija vezano uz sudjelovanje na izborima

Opširnije:Izbori 2017.

Javni poziv za radno mjesto "Viši referent/ica za financije u JUO"

Natječaj za radno mjesto "Viši referent/ica za financije u JUO"

 

REPUBLIKA HRVATSKA

   ZADARSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA PRIVLAKA

           Ivana Pavla II, 46.

          23233 PRIVLAKA

 

KLASA: 112-01/17-01/03

URBROJ: 2198/28-03/1-17-1

Privlaka, 04. svibnja 2017. godine                                                                                   

 

Na temelju članaka 18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08. i 61/11. – nadalje: Zakon) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka, pročelnik Jedinstvenog upravnog odijela općine Privlaka, objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

 

VIŠI REFERENT/ICA ZA FINANCIJE

 

(službenik kategorije III., potkategorije viši referent, klasifikacijski rang 9.) – 1 (jedan) izvršitelj/ica.

 

Oglas se objavljuje za prijam službenika/ce na određeno vrijeme, do povratka duže vrijeme odsutnog službenika.

 

Opći uvjeti:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta kandidat treba ispunjavati i sljedeće uvjete:

 

– prvostupnik  / prvostupnica ekonomskog,  računovodstvenog ili drugog  odgovarajućeg smjera,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na računalu

– položen državni ispit (osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, uz obvezu da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu)

 

 

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

 

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona.

U natječaju mogu sudjelovati osobe oba spola.

Osoba se prima u službu na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca, sukladno čl. 28. Zakona.

 

Uz pismenu prijavu, koju treba vlastoručno potpisati, kandidat treba obvezno priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz ovoga javnog natječaja:

 

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)

– dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice s imenom i prezimenom kandidata te radnim stažom) ili potvrda o podacima evidentirana u matičnoj evidenciji HZMO-a,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz čl. 16. Zakona, ne starije od 6 mjeseci,

– vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ovjerenu kod javnog bilježnika,

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen državni ispit (preslik uvjerenja).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

 

Osobe koje podnesu neuredne i nepravodobne prijave ili neispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Ako se kandidat poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenoga radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije rješenja o prijmu u službu.

 

 

 

Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, te za koje se ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima radnog mjesta, bit će pozvani na razgovor (intervju). Nakon provedenog postupka i obavljenog razgovora (intervjua), odluku o izboru kandidata/kinje donosi Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti obaviješteni putem e -maila ili telefona.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje.

 

Prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Općina Privlaka, Ivana Pavla II 46, 23233 Privlaka, s naznakom: “Za javni poziv – viši referent za financije”.

 

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni sukladno zakonu, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

 

                                                                                   OPĆINA PRIVLAKA

                                                                                 Jedinstveni upravni odjel                                                                                                    Pročelnik:

                                                                                 Zrinko Skoblar, dipl.oec.

             

 

 

Opširnije:Javni poziv za radno mjesto "Viši referent/ica za financije u JUO"

Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća VI saziva

                

 

REPUBLIKA HRVATSKA

   ZADARSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA PRIVLAKA

       Ivana Pavla II, 46.

      23233 PRIVLAKA

 

 

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2198/28-01-17-1

Privlaka, 18. srpnja  2017.g.

 

            Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09)

 

                                                                                                           S a z i v a m

 

03.(treću ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 25.srpnja 2017.g.(utorak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći,

 

d n e v n i   r e d:

 

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 2. Sjednice općinskog vijeća održane 27.lipnja 2017.g.;
 2. Donošenje Odluke o III Izmjenama i dopunama prostornog Plana uređenja Općine Privlaka;
 3. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun  plaće službenika i namještenika općine Privlaka;
 4. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora OKD „Artić“ Privlaka;
 5. Donošenje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora OKD „Artić“ Privlaka;
 6. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za stipendije Općine Privlaka;
 7. Donošenje Odluke i imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u Općini Privlaka;
 8. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za javne Površine;
 9. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika u Upravno vijeće dječjeg vrtića „Sabunić“;
 10. Razno;

   OPĆINSKO VIJEĆE

        P r e d s j e d n i k

                                                                                                                      Nikica Begonja

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIJEDLOG

 

 

 

      REPUBLIKA HRVATSKA

           Zadarska županija

 

OPĆINA PRIVLAKA

  Općinsko vijeće


KLASA:
URBROJ:
Privlaka, __. _____ 2017. godine
 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) i članka 30. Statuta Općine Privlaka  ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 14/09, 14/11 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Privlaka na 3. sjednici održanoj 24. srpnja 2017. godine, donijelo je

 

 ODLUKU

o izradi

III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE PRIVLAKA

 

 

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjene i dopune

 

Donosi se Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske Županije broj 04/04, 02/07, 16/11) (u daljnjem tekstu: Odluka).

III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka izrađuje se i donosi u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17).

 

Članak 2.

Razlozi za izradu III. Izmjene i dopune PPUO Privlaka

 

Pristupiti će se izradi i donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka (u daljnjem tekstu: Plan) a koje se odnose na:

 

(a)   Usklađenje Plana s odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 156/13, 65/17)

(b)   Usklađenje Plana s Izmjenama i dopunama prostornog plana Zadarske Županije (Službeni glasnik Zadarske Županije broj 2/01, 6/04, 2/05, 17/06, 25/09, 15/14)

(c)   Usklađenje komunalnih infrastrukturnih građevina sa stanjem u prostoru

(d)   Izmjene tekstualnog dijela Plana (Odredbe za provođenje)

(e)   Izmjene grafičkih priloga

  -        usklađenje građevinskih područja u kartografskim prikazima Plana na nove digitalne        katastarske planove

Članak 3.

Obuhvat izrade III. Izmjene i dopune Plana

 

Ova Izmjena i dopuna obuhvaća cjelokupno administrativno područje Općina Privlaka.

Izmjena i dopuna Plana obuhvaća tekstualni i kartografski dio Plana.

 

 

Članak 4.

Sažeta ocjena stanja u obuhvata izmjene i dopune Plana

 

Zakon o prostornom uređenju (NN 156/13, 65/17) propisuje obvezu usklađenja prostornih planova uređenja gradova i općina s člankom 201. tog zakona (vidi članak 2., alineja (1) iz ove Odluke).

U suprotnome, neće biti moguće graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja naselja ili vršiti urbanu preobrazbu u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja.

Od donošenja II. Izmjene i dopune Plana 2011. godine donesena je Izmjena i dopuna Prostornog Plana Zadarske Županije (Službeni glasnik Zadarske Županije 15/2014). Plan treba uskladiti s izmjenama nastalim u Prostornom planu Zadarske Županije.

 

 

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta izmjene i dopune Plana

 

Cilj izrade izmjene i dopune Plana jest da se na prostoru Općine Privlaka omogući brža i jednostavnija realizacija planiranih sadržaja i osigura kvalitetnije i sigurnije funkcioniranje istih.

 

 

Članak 6.

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu izmjene i dopune Plana

 

Osobe iz članka 8. ove Odluke obvezne su dostaviti sektorske strategije, planove, studije i druge dokumente propisane posebnim propisima kojima, odnosno u skladu s kojima utvrđuju zahtjeve za izradu izmjene i dopune Plana.

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama iz prethodnog stavka. Uz dostavu Odluke upućuju i poziv za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu izmjene i dopune Plana.

Tijela i osobe određene posebnim propisima iz ovog članka moraju u dostavljenim zahtjevima sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve na obuhvatu izmjene i dopune Plana.

Rok za dostavu zahtjeva određen je u trajanju od 15 dana od datuma primitka obavijesti o izradi izmjene i dopune Plana i ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe određene posebnim propisima ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat će se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

 

 

 

 

Članak 7.

Način pribavljanja stručnih rješenja izmjene i dopune Plana

 

Za potrebe izrade izmjene i dopune Plana, Općina Privlaka će pribaviti u digitalnom obliku aktualnu verziju nove katastarske izmjere za sve katastarske općine na području Općine Privlaka.

U izradi će se koristiti sva raspoloživa prostorna dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osigurava Općina Privlaka.

Druga stručna rješenja nisu predviđena za izradu ove izmjene i dopune Plana.

 

Članak 8.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu izmjene i dopune Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi izmjene i dopune Plana

 

Za potrebe izmjene i dopune Plana utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima od kojih će se zatražiti podatci, planske smjernice i dokumenti koja daju tijela i osobe određene posebnim propisima u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju:

 1. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Zagreb
 2. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

2.    Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

3.    Ministarstvo obrane, Zagreb

4.    Hrvatske vode, VGO Split

5.    Ministarstvo kulture; Konzervatorski odjel u Zadru

6.    Vodovod doo, Zadar

7.    Hrvatske ceste doo, Zadar

8.    Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Zadar

9.    Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb

10.  Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne

11.  Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Zadar, Andrije Hebranga

12.  Državni ured za upravljanje državnom imovinom Dežmanova 10, 10 000 Zagreb

13.  Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

14.  Hrvatske šume d.o.o. Zagreb - Uprava šuma podružnica Split, Šumarija Zadar, Vjekoslava

      Maštrovića 12, 23 000 Zadar

15.  Hrvatske šume, Šumarija Zadar, Vjekoslava Maštrovića 12, 23 000 Zadar

16.  Hrvatske ceste, tehnička ispostava Zadar, Stuba Narodnog lista bb, 23 000 Zadar

17.  Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za studije i projektiranje, Vončinina 3, 10 000 Zagreb

18.  Županijska uprava za ceste, Zrinsko-Frankopanska 10/2, 23 000 Zadar

19. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Ulica Roberta Frangeša

20. PLINACRO d.o.o., Služba razvoja i investicija, Savska cesta 88a, 10 000 Zagreb

21. Lučka kapetanija Zadar, Liburnska obala 8, 23 000 Zadar

22. Županijska lučka uprava Zadar, Liburnska obala 6/5, 23 000 Zadar

23. HEP d.d. Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23 000 Zadar

24. HEP - operator prijenosnog sustava doo, Sektor za izgradnju investicije, Kupska 4, 10 000   

     Zagreb

25. HEP - operator prijenosnog sustava doo, PRP Split , Ljudevita Posavskog 5, 21 000 

26. Susjedne jedinice lokalne samouprave

 

Tijela i osobe iz ovog članka dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovih djekokruga koji su potrebni za izradu Izmjena i dopuna Plana.

Članak 9.

Planirani rok za izradu izmjene i dopune Plana, odnosno njegovih pojedinih faza

 

Za izradu izmjene i dopune Plana planiraju se sljedeći rokovi:

(a)     dostava zahtjeva tijelima i osobama za izradu izmjene i dopune Plana u roku od 8 dana od

         stupanja na snagu ove Odluke

(b)     osobe i tijela iz članka 8. ove Odluke dužna su dostaviti zahtjeve na Plan u roku od 15 dana          od dana dostave zahtjeva iz članka6.ove Odluke

(c)    izrada Prijedloga izmjene i dopune Plana u roku od 60 dana od isteka roka iz prethodne     alineje

(d)    javna rasprava će se objaviti najmanje 8 dana prije početka javne rasprave

(e)    javni uvid - u trajanju najmanje 15 dana u skladu s objavom iz prethodne alineje

(f)     mjesto i vrijeme javnog izlaganja, mjesto i vrijeme uvida u Plan te rok u kojem se nositelju

         izrade dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana biti će    

        definirani u objavi Javne rasprave

(g)    javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi

         sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni      posebnog

        propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan

(h)     izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za izdavanje pisanih

        prijedloga i primjedbi na Plan

(i)    izrada nacrta konačnog prijedloga izmjene i dopune Plana u roku od 15 dana od izrade       izvješća o javnoj raspravi

(j)     Načelnik utvrđuje konačni prijedlog Plana najviše 10 dana od primitka nacrta konačnog

         prijedloga Plana od izrađivača Plana i upućuje isti Županijskom Zavodu za prostorno uređenje

         Zadarske županije radi pribavljanja mišljenja Zavoda o usklađenosti konačnog prijedloga izmjene i  dopune Plana s Prostornim planom Zadarske županije - u roku od 30 dana od dana       urednog podnesenog zahtjeva

(k)     nositelj izrade dostavlja Ministarstvu zahtjev za suglasnost na Plan

(l)      nositelj izrade izmjene i dopune Plana dužan je uputiti obavijest sudionicima javne rasprave          prije upućivanja konačnog prijedloga izmjene i dopune Plana predstavničkom tijelu na    donošenje

(m)    objava Odluke o donošenju izmjene i dopune Plana u roku od 15 dana od dana izglasavanja

         Odluke objavljuje se u »Službenom glasniku Zadarske županije«

 

 

Članak 10.

Izvori financiranja izrade izmjene i dopune Plana

 

Sukladno čl. 63 Zakona o prostornom uređenju, sredstva za izradu izmjene i dopune Plana osigurat će Općina Privlaka.

 

 

 

Članak 11.

Druga pitanja značajna za izradu nacrta izmjene i dopune Plana

 

Tijekom izrade i donošenja izmjene i dopune Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru i građenje.

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb, i objavljuje se na Internet stranicama Ministarstva.

Obavijest o javnoj raspravi dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja koje objavljuje istu na Internet stranicama Ministarstva.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Zadarske županije«

 

 

KLASA:

URBROJ:

Privlaka, __.srpnja 2017.

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIVLAKA

Predsjednik

Nikica Begonja

______________________________

 

 

    

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                       PRIJEDLOG

 

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), Općinsko vijeće Općine Privlaka na prijedlog Načelnika, na svojoj 3. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2017.g. donosi

 

ODLUKU

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se koeficijenti  za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Privlaka.

 

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

 

RADNO MJESTO

KOEFICIJENT

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

2,20

Stručni suradnik za proračun, financije i računovodstvo

2,00

Viši referent za financije

1,45

Administrativni referent

1,65

Komunalni referent

1,65

Referent - komunalni redar

1,20

Komunalni izvidnik

1,00

Spremačica

1,00

 

 

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Privlaka, (KLASA: 120-01/14-01/01, URBROJ: 2198/28-1-14-1 od dana 19. svibnja 2014. godine.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

KLASA:

URBROJ:

Privlaka, 25. srpnja 2017. godine

                                                                            

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik:

Nikica Begonja

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                      Prijedlog

Na temelju članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) Samoupravi (NN broj 33/01,60/1, 129/05,109/07,125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13 i 137/15), te članka 30. Statuta općine Privlaka(Službeni  glasnik Zadarske županije br. 14/09,  izmjene i dopune Službeni glasnik Zadarske županije br. 14/11 i 10/13, općinsko vijeće općine Privlaka na svojoj 3. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2017.g.

 

O D L U K U

O razrješenju Nadzornog odbora OKD „ARTIĆ“ Privlaka

Članak 1.

Razrješuje se Nadzorni odbor OKD „Artić“ Privlaka u sastavu

-          Ivica Begonja, predsjednik

-          Šime Šarić, član

-          Damir Glavan, član

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ:2198/28-01-17

Privlaka, 25. srpnja 2017.g

                                                                                             

                                                                                              Predsjednik općinskog vijeća

                                                                                                        Nikica Begonja                                   

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                Na temelju članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) Samoupravi (NN broj 33/01,60/1, 129/05,109/07,125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13 i 137/15), te članka 30. Statuta općine Privlaka(Službeni  glasnik Zadarske županije br. 14/09,  izmjene i dopune Službeni glasnik Zadarske županije br. 14/11 i 10/13, općinsko vijeće općine Privlaka na svojoj 3. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2017.g.

 

 

O D L U K U

O imenovanju Nadzornog odbora

OKD „Artić“ Privlaka

 

Članak 1.

U Nadzorni odbor OKD „Artić“ Privlaka imenuje se:

-          Nina Stojčević

-          Martin Grbić

-          Ante Mustać

Članak 2.

 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dan od objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

KLASA:021-05/17-01/6

URBROJ:2198/28-01-17-

Privlaka, 25. srpnja 2015.g.

 

                                                                                              Predsjednik općinskog vijeća

                                                                                                      Nikica Begonja

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                          Prijedlog

Na temelju članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) Samoupravi (NN broj 33/01,60/1, 129/05,109/07,125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13 i 137/15), te članka 30. Statuta općine Privlaka (Službeni  glasnik Zadarske županije br. 14/09,  izmjene i dopune Službeni glasnik Zadarske županije br. 14/11 i 10/13), i članka 11.Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima u općini Privlaka(„Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 13/06) Općinsko vijeće Općine Privlaka,  općinsko vijeće općine Privlaka na svojoj 3. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2017.g.

O D L U K U

O imenovanju Povjerenstva za stipendije

Općine Privlaka

Članak 1.

U povjerenstvo za stipendiranje studenata općine Privlaka (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo imenuje se:

 1. Nina Stojčević, za predsjednika
 2. Iva Barunčić, za člana
 3. Luka Grbić, za člana

Članak 2.

Zadaća povjerenstva su:

-          Utvrđivanje liste prvenstva

-          Razmatranje zamolbi i odgode vraćanje kredita i stipendija, te predlaganje Načelniku donošenje odgovarajućih odluka.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage odluka o imenovanju Povjerenstva za stipendije Općine Privlaka (KLASA:021-05/13-01/1, URBROJ:2198/28-13-7).

Članak 5.

Ova odluka stupa na osmog  dan od objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

KLASA:021-05/17-01/06

URBROJ:2198/28-01-17-

Privlaka, 25. Srpnja 2017.g.                                                        Općinsko vijeće Predsjednik

                                                                                                                             Nikica Begonja

____________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                      Prijedlog

Na temelju članka 38. I 39., Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN broj: 158/3,100/4,38/09,123/11,56/16), te na osnovi članak 6. Stavka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („NN“ broj 36/04) i članka 30. Statuta općine Privlaka (Službeni  glasnik Zadarske županije br. 14/09,  izmjene i dopune Službeni glasnik Zadarske županije br. 14/11 i 10/13),  općinsko vijeće općine Privlaka na svojoj 3. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2017.g.

O D L U K U

O imenovanju vijeća za koncesijska odobrenju na pomorskom dobru

U općini Privlaka

Članak 1.

U vijeće za koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru kao predstavnici općine Privlaka imenuju se:

-          Gašpar Begonja

-          Zrinko Skoblar

-          Nikica Begonja

predstavnik Lučke kapetanije Zadar:

-          Nedjeljko Sjauš dipl.ing

Predstavnik Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva:

-           mr.sc. Ljiljana Peričin

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage odluka o imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Privlaka(KLASA. 021-05/13-01/04,URBROJ:2198/28-01-13-6 od 11.lipnja 2010.g. i izmjene i dopune Odluke (KLASA: 021-05/13-01/04,URBROJ:2198/28-01-14-7 od 14.kolovoza 2014.g.

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“

 

KLASA:021-05/17-01/06

URBROJ:2198/28-01-17-

Privlaka, 25. Srpnja 2017.g.

                                                                                        Općinsko vijeće Predsjednik

                                                                                        Nikica Begonja

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                 Prijedlog

Na temelju članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) Samoupravi (NN broj 33/01,60/1, 129/05,109/07,125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13 i 137/15), te članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 36/95, 109/95, 70/97, 128/99, 59/01,26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13,147/14,36/15) i članka 30. Statuta općine Privlaka (Službeni  glasnik Zadarske županije br. 14/09,  izmjene i dopune Službeni glasnik Zadarske županije br. 14/11 i 10/13), Općinsko vijeće općine Privlaka na 03. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2107.g.

O D L U K A

O imenovanju povjerenstva za javne Površine

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za Javne Površine na području općine Privlaka

 

Članak 2.

U povjerenstvo za javne površine na području Općine Privlaka imenuju se:

 1. Gašpar  Begonja- predsjednik
 2. Zrinko Skoblar- zamjenik predsjednika
 3. Nikica Begonja-član
 4. Nina Stojčević-član
 5. Željko Zorić-član

Članak 3.

Povjerenstvo  će:

 1. Izraditi prijedlog postavljanja kioska i naprava na području općine Privlaka, a sve u svrhu uređenja prostora na području općine Privlaka u skladu sa zakonskim odredbama.
 2. Provoditi Natječaj za davanje u zakup Javnih Površina.

 

 

 

 

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage odluka o imenovanju povjerenstva za javne Površine KLASA: 021-05/13-01/04,URBROJ: 2198/28-01-17-5 od 02. Kolovoza 2013.g.

 

 

 

 

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dna od dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ: 2198/28-01-17-

Privlaka, 25. srpnja 2017.g.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                             Prijedlog

Temeljem članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine“ broj 10/97,107/07 i 94/13) i članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni Glasnik Zadarske županije“ broj 14/09, izmjene i dopune 10/13 i 94/13) Općinsko vijeće Općine Privlaka , na svojoj 3. Sjednici održanoj dana 25. Srpnja 2017.g. donijelo je

O D L U K U

O imenovanju predstavnika u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Sabunić“ Privlaka

Članak 1.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sabunić“ Privlaka imenuje se sljedeći predstavnici općine Privlaka:

-          Marin Buškulić

-          Ana Skoblar

-          Petar Mustać

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage odluka o imenovanjem predstavnika u Upravno vijeća Dječjeg vrtića „Sabunić“ Privlaka KLASA:021-05/13-01/06, URBROJ:2198/28-1-13-3 od 02. kolovoza 2013.g.

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog Glasniku Zadarske županije“

 


KLASA: 021-05/17-01/06

URBROJ:2198/28-01-17-

Privlaka, 25. Srpnja 2017.g.

                                                                                              Općinsko vijeće Predsjednik

                                                                                              Nikica Begonja