Poziv za 26. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

26. (dvadesetšestu) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 10. prosinca 2019.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

  1. Prihvaćanje Zapisnika sa 25.(dvadesetpete) sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka;
  2. Donošenje Proračuna općine Privlaka za 2020.g. sa projekcijama za 2021.g. i 2022.g.,(materijal dostavljen), te donošenje financijskog plana dječjeg vrtića „Sabunić“ za 2020.g. sa projekcijama za 2021.g. i 2022.g.; (materijal dostavljen)
  3. Donošenje plana razvojnih programa općine Privlaka za 2020.g. s projekcijama za 2021 i 2022.g.;(materijal dostavljen)
  4. Donošenje odluke o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2020.g. ;
  5. Donošenje programa za 2020.g.
  6. Donošenje Odluke o donošenju UPU-a plana uređenja zone rekreacijske namjena „Sabunike-Šumica“;
  7. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani i izvođenja građevinskih radova na području općine Privlaka;
  8. Donošenje Odluke o javnom redu i miru;
  9. Donošenje Odluke izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika JUO.

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content