II Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2017

II Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2017

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II 46 23233 PRIVLAKA Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje KLASA: 372-01/17-01/02 URBROJ: 2198/28-03-17-2 Privlaka, 25. svibnja 2017. godine Na temelju članka 44. Statuta Općine Privlaka, Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje temeljem Odluke Načelnika Općine Privlaka od 25. svibnja 2017. godine raspisuje N A T J E Č A J za davanje javnih površina na privremeno korištenje Raspisuje se natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje na području Općine Privlaka. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave. Ponude se šalju u pismenom obliku, u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu: OPĆINA PRIVLAKA - POVJERENSTVO ZA JAVNE POVRŠINE Ul. Ivana Pavla II  46 23 233 Privlaka s naznakom “NE OTVARATI, NATJEČAJ ZA  KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA”  Ponuda…
Pročitaj više
Javni poziv za radno mjesto “Viši referent/ica za financije u JUO”

Javni poziv za radno mjesto “Viši referent/ica za financije u JUO”

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA   KLASA: 112-01/17-01/03 URBROJ: 2198/28-03/1-17-1 Privlaka, 04. svibnja 2017. godine   Na temelju članaka 18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08. i 61/11. – nadalje: Zakon) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka, pročelnik Jedinstvenog upravnog odijela općine Privlaka, objavljuje   JAVNI POZIV   za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto:   VIŠI REFERENT/ICA ZA FINANCIJE   (službenik kategorije III., potkategorije viši referent, klasifikacijski rang 9.) – 1 (jedan) izvršitelj/ica.   Oglas se objavljuje za prijam službenika/ce na određeno vrijeme, do povratka duže vrijeme odsutnog službenika.   Opći uvjeti: – punoljetnost – hrvatsko državljanstvo – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog…
Pročitaj više