Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća VI saziva

Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća VI saziva

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/17-01/05 URBROJ: 2198/28-01-17-1 Privlaka, 21. lipnja  2017.g. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) S a z i v a m 02.(drugu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 27.lipnja 2017.g.(utorak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Donošenje odluke o izradi UPU zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“; Donošenje izmjena i dopuna odluke o komunalnom redu; Donošenje odluke o određivanju plaža na kojim je dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca (pasa) na području općine Privlaka; Donošenje…
Pročitaj više
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Privlake

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Privlake

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI KLASA: 023-01/17-01/31 URBROJ: 2198-01-17-1 Zadar, 01. lipnja 2017. godine Na temelju članka 87. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12 i 121/16) i Odluke Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-14 od 25. svibnja 2017. godine, predstojnik Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske,  d o n o s i O D L U K U o sazivanju konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Privlaka Saziva se konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Privlaka za dan 16. lipnja 2017. godine u 10,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Privlaka, Ivana Pavla II 46, Privlaka sa slijedećim dnevnim redom: - utvrđivanje kvoruma 1. Izbor Mandatnog povjerenstva, 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća, -…
Pročitaj više