Od 1. siječnja 2018. uvodi se Porez na nekretnine!

Od 1. siječnja 2018. uvodi se Porez na nekretnine!

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Jedinstveni upravni odjel Ivana Pavla II    46, 23233 PRIVLAKA KLASA: 410-05/17-01/01 URBROJ: 2198/28-03/3-17-1 Privlaka, 17. srpnja 2017. godine PREDMET: Porez na nekretnine Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16) koji je stupio na snagu 01.01.2017. godine, propisuje je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u potpunosti zamijeniti komunalnu naknadu. Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto površinu nekretnine (m²),  sukladno Uredbi o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta. Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene  i koeficijent zone uvedena još dva kriterija i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine. Kako su jedince lokalne samouprave obvezne ustrojiti…
Pročitaj više
Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka VI saziva

Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka VI saziva

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA   KLASA: 021-05/17-01/06 URBROJ: 2198/28-01-17-1 Privlaka, 18. srpnja  2017.g.   Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) S a z i v a m 03.(treću ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 25.srpnja 2017.g.(utorak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Prihvaćanje Zapisnika sa 2. Sjednice općinskog vijeća održane 27.lipnja 2017.g.; Donošenje Odluke o III Izmjenama i dopunama prostornog Plana uređenja Općine Privlaka; Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun  plaće službenika i namještenika općine…
Pročitaj više