Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka

Nekategorizirano
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13), S a z i v a m 7. (sedmu ) sjednicu petog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 19. prosinca 2017.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 5.(pete) sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka; Dnevni Red 7. sjednica Općinskog vijeća 2. Donošenje II Izmjena i dopuna (Rebalanas) Proračuna za 2017.g.; 1 prijed. druge izmjene proračuna za 2017.g. 2 DRUGI rebalans_prihoda 3 rash. opći dio drug reb.17 4 drugi rebal. rash.pos. dio 17 5 prij.…
Pročitaj više