Poziv za dostavu Zahtjeva za davanje koncesije na pomorskom dobru

Poziv za dostavu Zahtjeva za davanje koncesije na pomorskom dobru

Obavijesti
Temeljem članka 38., 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03; 100/04; 141/96; 38/09; 123/11; 56/16), te na osnovu Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Privlaka, (KLASA: 021-05/17-01/06, URBROJ: 2198/28-01-17-4 od dana 25. srpnja 2017. godine),  članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), te odredbi članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik zadarske Županije“ broj 05/18), Općinski Načelnik Općine Privlaka donosi  POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU OPĆINE PRIVLAKA 2018. GODINE Pozivaju se svi zainteresirani da dostave zahtjeve za koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru na prostoru Općine Privlaka za Mikrolokaciju 2.-Mostina kod mola. Razmatrati će se samo zahtjevi podnosioca koji nemaju dugovanja prema Općini Privlaka odnosno Komunalnom…
Pročitaj više
Poziv za 13. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 13. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 13.(trinaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 12. srpnja 2018.g.(četvrtak) s početkom u  19,30  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Prihvaćanje zapisnika sa 12. sjednice općinskog vijeća; Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika; Donošenje Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka…
Pročitaj više