Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Obavijesti
U postupku provedbe Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora na čest.zem. 2644/1 i 2644/2, k.o. Privlaka, objavljenog u Zadarskom listu, obavještavamo zainteresirane da će se Javno otvaranje ponuda održati 25. siječnja 2019. godine (petak) , s početkom u 10,00 sati. Javno otvaranje ponuda održati će se u općinskoj vijećnici Općine Privlaka, Ivana Pavla II 46, Privlaka. POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA Nina Škibola, mag.iur.
Pročitaj više
Poziv za 18. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 18. sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 18. (osamnaestu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 22.siječnja 2019.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Prihvaćanje Zapisnika sa 17. (sedamnaeste) sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka; Donošenje odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj…
Pročitaj više
Plan postavljanja privremenih objekata na javne površine na području općini Privlaka za 2019.g.

Plan postavljanja privremenih objekata na javne površine na području općini Privlaka za 2019.g.

Obavijesti
Na temelju članka 46. statuta Općine Privlaka (“Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 05/18,) i članka 5. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 05/18), Općinski načelnik donosi plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Općine Privlaka za 2019. godinu. Povezana dokumentacija: Plan postavljanja privremenih objekata na javne površine na području općini Privlaka za 2019.g.
Pročitaj više
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2019. godinu (plan još nije stupio na snagu)

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2019. godinu (plan još nije stupio na snagu)

Obavijesti
Temeljem članka 10., 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03; 100/04; 141/96; 38/09; 123/11; 56/16), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), te odredbi članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik zadarske Županije“ 05/18), Općinski Načelnik Općine Privlaka donosi GODIŠNJI PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2019. godinu. Godišnji Plan upravljnja pomorskim dobrom na području općine Privlaka za 2019.g. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom 2019 Potvrda
Pročitaj više