Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
KLASA: 021-05/19-01/06 URBROJ: 2198/28-01-19-1 Privlaka, 20. svibnja  2019.g. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 21. (dvadesetprvu) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 27. svibnja 2019.g. (ponedjeljak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i       r e d: 1.     Prihvaćanje zapisnika sa 20. sjednice općinskog vijeća; 2.     Donošenje Odluke o razrješenju…
Pročitaj više
Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

Obavijesti
Temeljem članka 38., 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03; 100/04; 141/96; 38/09; 123/11; 56/16), te na osnovu Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Privlaka, (KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2198/28-01-19-4 od dana 22. siječnja 2019. godine),  članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), te odredbi članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik zadarske Županije“ broj 05/18), Općinski Načelnik Općine Privlaka donosi POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU OPĆINE PRIVLAKA 2019. GODINE Pozivaju se svi zainteresirani da dostave zahtjeve za koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru na prostoru Općine Privlaka za Mikrolokaciju 7. -Punta. Razmatrati će se samo zahtjevi podnosioca koji nemaju dugovanja prema Općini Privlaka odnosno Komunalnom društvu…
Pročitaj više
Sažetak za javnost; Ponovna javna rasprava prijedloga III. Izmjene i dopune PPUO Privlaka

Sažetak za javnost; Ponovna javna rasprava prijedloga III. Izmjene i dopune PPUO Privlaka

Obavijesti
Ponovna javna rasprava prijedloga III. Izmjene i dopune PPUO Privlaka provodi se sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), članku 98. stavku 4., koji definira trajanje javnog uvida u razdoblju od trideset dana u prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada, odnosno općine kojim se planira morsko područje. Dakle, općina Privlaka kao nosilac izrade Plana ponavlja javnu raspravu sukladno mišljenju Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja KLASA: 350-02/19-11/12, URBROJ: 531-06- 1-19-2 od 12. travnja 2019.g. zbog činjenice što javna rasprava nije provedena u trajanju određenom Zakonom. Odgovorni voditelj Plana Nebojša Vejmelka v.r.   Povezani dokumenti: 1_Namjena_povrsina 2a_Struja i TT 2b_Voda_Odvodnja 3a_Uvjeti korištenja 3b_Uvjeti korištenja - PTICE 5000 GP naselja Privlaka Integralni tekst - ponovna javna rasprava - OBRAZLOŽENJE + ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Pročitaj više