Obavijest o raspisivanju  natječaja za davanje javnih površina na privremeno korištenje

Obavijest o raspisivanju natječaja za davanje javnih površina na privremeno korištenje

Obavijesti
Temeljem članka 18. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 05/18,) Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje objavljuje Obavijest o raspisivanju n a t j e č a j a za davanje javnih površina na privremeno korištenje. U prilogu se nalaze Druge izmjene i dopune Plana postavljanja privremenih objekata i tekst natječaja. Natjecaj za davanje javnih povrsina na privremeno koristenje Druge izmjene i dopune plana postavljanja privremenih objekata na javnu povrsinu za Opcinu Privlaka za 2019 g
Pročitaj više
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Privlaka

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Privlaka

Obavijesti
JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Privlaka Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Privlaka označenih kao: čest. zem. 2778 k.o. Privlaka površine 217 m², za cijelo, s početnom cijenom od 17.500,00 EUR (građevinsko zemljište na lokaciji Put Jamurina blizu k.br.9), čest. zem. 2779 k.o. Privlaka, površine 232 m², za cijelo, s početnom cijenom od 19.000,00 EUR (građevinsko zemljište na lokaciji Put Jamurina blizu k.br.9), suvlasnički dio čest. zem.  8771 k.o. Privlaka, površine 129 m², za cijelo, s početnom cijenom od 6.000,00 EUR (suvlasnički dio građevinskog zemljišta na adresi Put Škrapavca k.br. 90) ,  sve plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate. Više u povezanoj dokumentaciji... NATJECAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA
Pročitaj više
Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesije na pomorskom dobru za 2019. godinu

Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesije na pomorskom dobru za 2019. godinu

Obavijesti
Temeljem članka 38., 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03, 100/04, 141/96, 38/09,123/11,56/16), te na osnovu Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Privlaka, (KLASA: 021-05/19-01/01, URBROJ: 2198/28-01-19-4 od dana 22. siječnja 2019. godine),  članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), te odredbi članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18) Općinski Načelnik Općine Privlaka donosi POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU OPĆINE PRIVLAKA 2019. GODINE Pozivaju se svi zainteresirani da dostave zahtjeve za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na prostoru Općine Privlaka za Mikrolokaciju 3. Mostina-kamp i Mikrolokaciju 5. Škrapavac. Razmatrati će se samo zahtjevi podnosioca koji nemaju dugovanja prema Općini Privlaka odnosno…
Pročitaj više
Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje

Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje

Obavijesti
Na temelju članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 05/18,) Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje temeljem Odluke Načelnika Općine Privlaka od 31. svibnja 2019. godine raspisuje. N A T J E Č A J za davanje javnih površina na privremeno korištenje 1. Raspisuje se natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje na području Općine Privlaka, a u svrhu postavljanja kioska, pokretnih ugostiteljskih radnji, zabavnih i tematskih parkova i drugih pokretnih objekata te za ostalo zauzimanje javnih površina. 2. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave. Ponude se šalju u pismenom obliku, u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu: OPĆINA PRIVLAKA - POVJERENSTVO ZA JAVNE POVRŠINE Ul. Ivana Pavla II  46 23 233 Privlaka s naznakom “NE OTVARATI, NATJEČAJ ZA  KORIŠTENJE JAVNIH…
Pročitaj više