Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 23.(dvadesettreću) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 27. kolovoza 2019.g.(utorak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: 1.     Donošenje Odluke o  III izmjenama i dopunama  Prostornog plana  Uređenja općine Privlaka; 2.     Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza…
Pročitaj više
Obavijest o ponovnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“

Obavijest o ponovnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“

Obavijesti
Na temelju čl. 96. st. 3. i 4. i čl.104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Privlaka KLASA: 350-03/17-01/01, URBROJ: 2198/28-02-19-34,  Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka kao nositelj izrade objavljuje PONOVNU JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“ Objavljuje se ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“  trajati će od 23. kolovoza  2019. godine  do 2. rujna 2019. godine. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“ biti će izložen u općinskoj vijećnici Općine Privlaka, na adresi Ulica Ivana Pavla II 46 u Privlaci, kao i na web stranici Općine Privlaka www. privlaka.hr. U prostoriji gdje je izložen Prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone…
Pročitaj više