Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

Obavijesti
Općina Privlaka sufinancirati će nabavu školskih udžbenika učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka za šk. god. 2019./2020.g. Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju učenici srednjih škola u iznosu od 500,00 kn, a za ostvarivanje prava na sufinanciranje roditelj ili skrbnik učenika dužan je podnijeti zahtjev te uz zahtjev priložiti: -presliku osobne iskaznice roditelja ili skrbnika kao dokaz o prebivalištu na području Općine Privlaka, -potvrda srednje škole o redovnom upisu učenika u školsku godinu 2019./2020.g., -presliku rodnog lista učenika, -presliku tekućeg računa roditelja ili skrbnika podnositelja zahtjeva. Zahtjevi za sufinanciranje nabave školskih udžbenika podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka na obrascu koji je sastavni dio ove Odluke zaključno do 31. listopada 2019.g. Povezana dokumentacija; Odluka - knjige Zahtjev za knjige
Pročitaj više
Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 24.(dvadesetčetvrtu) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 12.rujna 2019.g.(četvrtak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći: d n e v n i   r e d: 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 22. i 23. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka; 2. Prihvaćanje Polugodišnjeg izviješća o izvršenju proračuna općine Privlaka za 2019.g.; 3. Razno; OPĆINSKO…
Pročitaj više
Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka

Obavijesti
Općinski načelnik Općine Privlaka raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka. Predmet javnog natječaja je prodaja suvlasničkog 572/1776 dijela nekretnine oznake čest. zem. 3712, Velika glavica, u naravi dvorište površine 1565 m², gospodarska zgrada površine 15 m² i stambena zgrada površine 196 m², sveukupne površine 1776 m², upisane u zk.ul. 5214, k.o. Privlaka, s početnom cijenom od 33.631,65 EUR , sve plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate. Početna cijena određena je sukladno procjembenom elaboratu 05-06/2019, izrađenom po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjene nekretnina Dražen Knežević, struč.spec.ing.aedif. Suvlasnički dio nekretnine koja je predmet prodaje na ovom javnom natječaju je građevinsko zemljište na adresi Ante Starčevića k.br. 8. Natječaj u cijelosti dostupan je u povezanoj dokumentaciji; Natječaj za prodaju nekretnine
Pročitaj više