Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

Obavijesti
Općina Privlaka sufinancirati će nabavu školskih udžbenika učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka za šk. god. 2019./2020.g. Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju učenici srednjih škola u iznosu od 500,00 kn, a za ostvarivanje prava na sufinanciranje roditelj ili skrbnik učenika dužan je podnijeti zahtjev te uz zahtjev priložiti: -presliku osobne iskaznice roditelja ili skrbnika kao dokaz o prebivalištu na području Općine Privlaka, -potvrda srednje škole o redovnom upisu učenika u školsku godinu 2019./2020.g., -presliku rodnog lista učenika, -presliku tekućeg računa roditelja ili skrbnika podnositelja zahtjeva. Zahtjevi za sufinanciranje nabave školskih udžbenika podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka na obrascu koji je sastavni dio ove Odluke zaključno do 31. listopada 2019.g. Povezana dokumentacija; Odluka - knjige Zahtjev za knjige
Pročitaj više
Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 24. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 24.(dvadesetčetvrtu) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 12.rujna 2019.g.(četvrtak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći: d n e v n i   r e d: 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 22. i 23. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka; 2. Prihvaćanje Polugodišnjeg izviješća o izvršenju proračuna općine Privlaka za 2019.g.; 3. Razno; OPĆINSKO…
Pročitaj više
Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka

Obavijesti
Općinski načelnik Općine Privlaka raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Privlaka. Predmet javnog natječaja je prodaja suvlasničkog 572/1776 dijela nekretnine oznake čest. zem. 3712, Velika glavica, u naravi dvorište površine 1565 m², gospodarska zgrada površine 15 m² i stambena zgrada površine 196 m², sveukupne površine 1776 m², upisane u zk.ul. 5214, k.o. Privlaka, s početnom cijenom od 33.631,65 EUR , sve plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate. Početna cijena određena je sukladno procjembenom elaboratu 05-06/2019, izrađenom po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjene nekretnina Dražen Knežević, struč.spec.ing.aedif. Suvlasnički dio nekretnine koja je predmet prodaje na ovom javnom natječaju je građevinsko zemljište na adresi Ante Starčevića k.br. 8. Natječaj u cijelosti dostupan je u povezanoj dokumentaciji; Natječaj za prodaju nekretnine
Pročitaj više
Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 23.(dvadesettreću) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 27. kolovoza 2019.g.(utorak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: 1.     Donošenje Odluke o  III izmjenama i dopunama  Prostornog plana  Uređenja općine Privlaka; 2.     Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza…
Pročitaj više
Obavijest o ponovnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“

Obavijest o ponovnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“

Obavijesti
Na temelju čl. 96. st. 3. i 4. i čl.104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Privlaka KLASA: 350-03/17-01/01, URBROJ: 2198/28-02-19-34,  Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka kao nositelj izrade objavljuje PONOVNU JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“ Objavljuje se ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“  trajati će od 23. kolovoza  2019. godine  do 2. rujna 2019. godine. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“ biti će izložen u općinskoj vijećnici Općine Privlaka, na adresi Ulica Ivana Pavla II 46 u Privlaci, kao i na web stranici Općine Privlaka www. privlaka.hr. U prostoriji gdje je izložen Prijedlog Urbanističkog plana uređenja zone…
Pročitaj više
Poziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 22.(dvadesedrugu) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 1. kolovoza 2019.g.(četvrtak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: 1.     Prihvaćanje zapisnika sa 21. sjednice općinskog vijeća; 2.     Donošenje Odluke o komunalnom redu; 3.     Donošenje odluke o prihvaćanju ponude po javnom natječaju za prodaju…
Pročitaj više
Obavijest roditeljima; Općina Privlaka sufinancirat će radne bilježnice i radni materijal za tehničku kulturu

Obavijest roditeljima; Općina Privlaka sufinancirat će radne bilježnice i radni materijal za tehničku kulturu

Obavijesti
Obavještavaju se roditelji djece koja pohađaju Osnovnu školu Privlaka da će Općina Privlaka financirati radne bilježnice, radni materijal za tehničku kulturu i likovne mape za učenike Osnovne škole Privlaka koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka za školsku godinu 2019./2020. godinu. Obzirom da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja preuzelo na sebe financiranje udžbenika, Općina Privlaka će financirati radne bilježnice, radni materijal za tehničku kulturu i likovne mape koje će učenike čekati na školskim klupama početkom školske godine što će roditeljima zasigurno pomoći u financiranju potreba djece za sljedeću školsku godinu. Našim školarcima želimo ugodno ljeto, a zatim uspješnu još jednu školsku godinu!
Pročitaj više
Obavijest o raspisivanju  natječaja za davanje javnih površina na privremeno korištenje

Obavijest o raspisivanju natječaja za davanje javnih površina na privremeno korištenje

Obavijesti
Temeljem članka 18. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 05/18,) Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje objavljuje Obavijest o raspisivanju n a t j e č a j a za davanje javnih površina na privremeno korištenje. U prilogu se nalaze Druge izmjene i dopune Plana postavljanja privremenih objekata i tekst natječaja. Natjecaj za davanje javnih povrsina na privremeno koristenje Druge izmjene i dopune plana postavljanja privremenih objekata na javnu povrsinu za Opcinu Privlaka za 2019 g
Pročitaj više
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Privlaka

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Privlaka

Obavijesti
JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Privlaka Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Privlaka označenih kao: čest. zem. 2778 k.o. Privlaka površine 217 m², za cijelo, s početnom cijenom od 17.500,00 EUR (građevinsko zemljište na lokaciji Put Jamurina blizu k.br.9), čest. zem. 2779 k.o. Privlaka, površine 232 m², za cijelo, s početnom cijenom od 19.000,00 EUR (građevinsko zemljište na lokaciji Put Jamurina blizu k.br.9), suvlasnički dio čest. zem.  8771 k.o. Privlaka, površine 129 m², za cijelo, s početnom cijenom od 6.000,00 EUR (suvlasnički dio građevinskog zemljišta na adresi Put Škrapavca k.br. 90) ,  sve plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate. Više u povezanoj dokumentaciji... NATJECAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA
Pročitaj više