Poziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/04 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 18. kolovoza  2020.g.   Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 30. (tridesetu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 24. kolovoza 2020.g.(ponedjeljak) s početkom u  19,30  sati, u vijećnici općine Privlaka Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Prihvaćanje Zapisnika…
Pročitaj više
Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

Obavijesti
Na temelju članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) Općinski načelnik Općine Privlaka, dana 24. kolovoza 2020. godine    d o n o s i   O D L U K U o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola    Članak 1. Općina Privlaka sufinancirati će nabavu školskih udžbenika učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka za šk. god. 2020./2021.g.   Članak 2. Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju učenici srednjih škola u iznosu od 700,00 kn, a za ostvarivanje prava na sufinanciranje roditelj ili skrbnik učenika dužan je podnijeti zahtjev te uz zahtjev priložiti: -presliku osobne iskaznice…
Pročitaj više