Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Općine Privlaka za 2021. godinu

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Općine Privlaka za 2021. godinu

Obavijesti
Privremenim objektima u smislu ovoga Plana smatraju se: kiosci, prodajni stolovi (štandovi), prodajne table, sanduci, drugi jednostavni montažni objekti tako da se u svako vrijeme mogu ukloniti, zabavni park (luna park). Tipovi montažnih objekata su: zatvoreni kiosci za prodaju tiska i sl. natkriveni otvoreni pultovi koji imaju zatvoreni dio ispod prodajne površine, drveni ili metalni pultovi koji imaju natkrivenu prodajnu površinu s tendom, pokretni sanduci na kotačima sa ili bez tende (sladoled, pića i sl.), metalni stalci za prodaju, otvoreni drveni ili metalni pultovi sa tendom za prodaju voća i povrća, stolovi i stolice ispred poslovnih prostorija (terasa), otvorene i zatvorene nadstrešnice ispred poslovnih prostorija, - vaze sa cvijećem i druge vrste ograda, - automobili, bicikli i skuteri. Više detalja pronađite u službenom dokumentu a u nastavku donosimo popis lokacija...…
Pročitaj više
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2021. godinu

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2021. godinu

Obavijesti
Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj uporabi te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja. Opća upotreba pomorskog dobra podrazumijeva, da, svatko ima pravo služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni. Koncesijsko odobrenje daje se fizičkim i pravnim osobama za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koja ne isključuje ni ograničava opću upotrebu pomorskog dobra. Više detalja pronađite u službenom dokumentu a u nastavku donosimo popis lokacija... Na pomorskom dobru na području Općine Privlaka utvrđuju se slijedeće mikrolokacije za izdavanje koncesijskih odobrenja: Mikrolokacija 1. – Gornje selo Mikrolokacija 2. – Mostina kod mola Mikrolokacija 3. – Mostina - kamp Mikrolokacija 4. – Mletak Mikrolokacija 5. – Škrapavac Mikrolokacija 6. – Kuline Mikrolokacija 7. – Punta…
Pročitaj više
Poziv za 33. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 33. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/07 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 04. prosinca  2020.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 33. (tridesettreću ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 10. prosinca 2020.g.(četvrtak) s početkom u  18,00  sati u multimedijalnoj dvorani osnovne škole  Privlaka Za sjednicu predlažem sljedeći,  d n e v n i   r e d: Prihvaćanje…
Pročitaj više