Poziv za isplatu jednokratne pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb

Poziv za isplatu jednokratne pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb

Obavijesti
Pozivaju se korisnici Zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka i umirovljenici stariji od 65 godina koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka najmanje 5 godina, a čija ukupna primanja po osnovi svih tuzemnih i inozemnih mirovina koje primaju ne prelaze 1.600,00 kuna da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana iz planiranih sredstava Općine Privlaka za 2020. godine. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Općini Privlaka, a uz zahtjev je obvezno priložiti dokaze iz kojih će biti vidljivo da podnositelj zahtjeva udovoljava pravu na isplatu. Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu do 9. prosinca 2020. godine od 8,00 do 12,00 sati u zgradi općinske uprave. Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati. Isplata božićnica vršiti će se na…
Pročitaj više
Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Privlaka

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Privlaka

Obavijesti
U akademskoj godini 2020. /2021. Općina Privlaka dodijelit će 10 novih stipendija redovnim studentima s područja Općine Privlaka. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji ispunjavanju sljedeće uvjete: državljani su Republike Hrvatske imaju status redovnog studenta imaju prebivalište na području Općine Privlaka nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta. Visina stipendije sukladno Odluci Načelnika Općine Privlaka  iznosi 700,00 kn mjesečno. Više o kriterijima i ostalim detaljima natječajima pronađite na poveznici - Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Privlaka.
Pročitaj više
Poziv za 32. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 32. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/06 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 27. listopada  2020.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 32.(tridesetdruga ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 3.studenog 2020.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati, u multimedijalnoj dvorani osnovne škole „Privlaka“ Za sjednicu predlažem sljedeći,  d n e v n i   r e d: Prihvaćanje Zapisnika sa…
Pročitaj više
Javni poziv za prikupljanje ponuda za financiranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest

Javni poziv za prikupljanje ponuda za financiranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest

Obavijesti
Temeljem Pravilnika za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Privlaka “Privlaka bez azbesta“ KLASA: 351-01/20-01/08, URBROJ: 2198/28-02-20-1, načelnik Općine Privlaka objavljuje:  JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za financiranje provedbe Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Privlaka ''Privlaka bez azbesta'' PREDMET NATJEČAJA Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) je financiranje provedbe Programa preuzimanja i zbrinjavanja krovnih pokrova koji sadrže azbest s objekata na području Općine Privlaka. Poziv provodi Općina Privlaka (u daljnjem tekstu: Provoditelj poziva). Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 15. 07.2020. do 02. 11. 2020 ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava o čemu je Provoditelj dužan obavijestiti javnost. Pravo na financiranje može ostvariti fizička osoba na postojećem objektu koji se nalazi na području Općine Privlaka, a koji…
Pročitaj više
Prekid u opskrbi električnom energijom

Prekid u opskrbi električnom energijom

Obavijesti
Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže. Dana 30.09.2020. u vremenu 08:00 - 14:00 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećoj lokaciji: Naziv kupca: OPĆINA PRIVLAKA Dopunski naziv kupca: OPĆINA PRIVLAKA Mjesto: PRIVLAKA
Pročitaj više
Poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 31. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/05 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 10. rujna  2020.g. Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 31.(tridesetprvu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 15. rujna 2020.g.(utorak) s početkom u  19,00  sati, u vijećnici općine Privlaka Za sjednicu predlažem sljedeći,  d n e v n i   r e d: Prihvaćanje Zapisnika sa 30.…
Pročitaj više
Poziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/20-01/04 URBROJ: 2198/28-01-20-1 Privlaka, 18. kolovoza  2020.g.   Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 30. (tridesetu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 24. kolovoza 2020.g.(ponedjeljak) s početkom u  19,30  sati, u vijećnici općine Privlaka Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Prihvaćanje Zapisnika…
Pročitaj više
Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola

Obavijesti
Na temelju članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 05/18) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) Općinski načelnik Općine Privlaka, dana 24. kolovoza 2020. godine    d o n o s i   O D L U K U o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima srednjih škola    Članak 1. Općina Privlaka sufinancirati će nabavu školskih udžbenika učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Privlaka za šk. god. 2020./2021.g.   Članak 2. Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju učenici srednjih škola u iznosu od 700,00 kn, a za ostvarivanje prava na sufinanciranje roditelj ili skrbnik učenika dužan je podnijeti zahtjev te uz zahtjev priložiti: -presliku osobne iskaznice…
Pročitaj više