Uputa za prijavu nastalih šteta za mještane općine Privlaka

Uputa za prijavu nastalih šteta za mještane općine Privlaka

Obavijesti
Obavještavaju se mještani Općine Privlaka kako će prijave štete uslijediti nakon proglašenja elementarne nepogode. Elementarnu nepogodu proglašava župan ili Vlada Republike Hrvatske, prema vlastitoj prosudbi i/ili na prijedlog ministra unutarnjih poslova na području dviju ili više županija ili na cijelom području Republike Hrvatske. Početak zaprimanja ispunjenih obrazaca uslijedit će nakon proglašenja elementarne nepogode na području Zadarske županije. Obrasci i sve potrebne informacije bit će dostupne na službenoj stranici Općine Privlaka. Obrazac će se moći preuzeti osobno i u prostorijama Općine. Krajnji rok za prijavu štete i dostavu obrazaca je, sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologiji za procjenu štete od nepogoda, osam dana od dana kada župan Zadarske županije proglasi elementarnu nepogodu, stoga Vas molimo za strpljenje. OBRAZAC-EN-P Više informacija o proglašenoj elementarnoj nepogodi možete pronaći na stranicama…
Pročitaj više
Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka VI saziva

Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka VI saziva

Obavijesti
KLASA: 021-05/17-01/08 URBROJ: 2198/28-01-17-1 Privlaka, 06. rujna  2017.g. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09, 14/11 i 10/13), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) S a z i v a m 05.( petu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 14.rujna 2017.g.(četvrtak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: 1.     Prihvaćanje Zapisnika sa 3 i 4. sjednice općinskog vijeća; 2.     Prihvaćanje polugodišnjeg izviješća o izvršenju proračuna za 2017.g.; 3.     Donošenje I izmjena i dopuna (Rebalans) Proračuna…
Pročitaj više
Od 1. siječnja 2018. uvodi se Porez na nekretnine!

Od 1. siječnja 2018. uvodi se Porez na nekretnine!

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Jedinstveni upravni odjel Ivana Pavla II    46, 23233 PRIVLAKA KLASA: 410-05/17-01/01 URBROJ: 2198/28-03/3-17-1 Privlaka, 17. srpnja 2017. godine PREDMET: Porez na nekretnine Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16) koji je stupio na snagu 01.01.2017. godine, propisuje je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u potpunosti zamijeniti komunalnu naknadu. Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto površinu nekretnine (m²),  sukladno Uredbi o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta. Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene  i koeficijent zone uvedena još dva kriterija i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine. Kako su jedince lokalne samouprave obvezne ustrojiti…
Pročitaj više
Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka VI saziva

Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka VI saziva

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA   KLASA: 021-05/17-01/06 URBROJ: 2198/28-01-17-1 Privlaka, 18. srpnja  2017.g.   Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) S a z i v a m 03.(treću ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 25.srpnja 2017.g.(utorak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Prihvaćanje Zapisnika sa 2. Sjednice općinskog vijeća održane 27.lipnja 2017.g.; Donošenje Odluke o III Izmjenama i dopunama prostornog Plana uređenja Općine Privlaka; Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun  plaće službenika i namještenika općine…
Pročitaj više
Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća VI saziva

Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća VI saziva

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA KLASA: 021-05/17-01/05 URBROJ: 2198/28-01-17-1 Privlaka, 21. lipnja  2017.g. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) S a z i v a m 02.(drugu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 27.lipnja 2017.g.(utorak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka. Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Donošenje odluke o izradi UPU zone rekreacijske namjene „Sabunike-šumica“; Donošenje izmjena i dopuna odluke o komunalnom redu; Donošenje odluke o određivanju plaža na kojim je dozvoljeno dovođenje kućnih ljubimaca (pasa) na području općine Privlaka; Donošenje…
Pročitaj više
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Privlake

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Privlake

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI KLASA: 023-01/17-01/31 URBROJ: 2198-01-17-1 Zadar, 01. lipnja 2017. godine Na temelju članka 87. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12 i 121/16) i Odluke Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/17-01/217, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-14 od 25. svibnja 2017. godine, predstojnik Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske,  d o n o s i O D L U K U o sazivanju konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Privlaka Saziva se konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Privlaka za dan 16. lipnja 2017. godine u 10,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Privlaka, Ivana Pavla II 46, Privlaka sa slijedećim dnevnim redom: - utvrđivanje kvoruma 1. Izbor Mandatnog povjerenstva, 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća, -…
Pročitaj više
II Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2017

II Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2017

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II 46 23233 PRIVLAKA Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje KLASA: 372-01/17-01/02 URBROJ: 2198/28-03-17-2 Privlaka, 25. svibnja 2017. godine Na temelju članka 44. Statuta Općine Privlaka, Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje temeljem Odluke Načelnika Općine Privlaka od 25. svibnja 2017. godine raspisuje N A T J E Č A J za davanje javnih površina na privremeno korištenje Raspisuje se natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje na području Općine Privlaka. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave. Ponude se šalju u pismenom obliku, u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu: OPĆINA PRIVLAKA - POVJERENSTVO ZA JAVNE POVRŠINE Ul. Ivana Pavla II  46 23 233 Privlaka s naznakom “NE OTVARATI, NATJEČAJ ZA  KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA”  Ponuda…
Pročitaj više
Javni poziv za radno mjesto “Viši referent/ica za financije u JUO”

Javni poziv za radno mjesto “Viši referent/ica za financije u JUO”

Obavijesti
REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA Ivana Pavla II, 46. 23233 PRIVLAKA   KLASA: 112-01/17-01/03 URBROJ: 2198/28-03/1-17-1 Privlaka, 04. svibnja 2017. godine   Na temelju članaka 18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08. i 61/11. – nadalje: Zakon) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka, pročelnik Jedinstvenog upravnog odijela općine Privlaka, objavljuje   JAVNI POZIV   za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto:   VIŠI REFERENT/ICA ZA FINANCIJE   (službenik kategorije III., potkategorije viši referent, klasifikacijski rang 9.) – 1 (jedan) izvršitelj/ica.   Oglas se objavljuje za prijam službenika/ce na određeno vrijeme, do povratka duže vrijeme odsutnog službenika.   Opći uvjeti: – punoljetnost – hrvatsko državljanstvo – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog…
Pročitaj više