Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

Obavijesti
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18). S a z i v a m 27.(dvadesetsedmu ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 25. veljače 2020.g.(utorak) s početkom u  18,00  sati u vijećnici općine Privlaka Za sjednicu predlažem sljedeći, d n e v n i   r e d: Prihvaćanje Zapisnika sa 26. Sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka; Zaključak o prihvaćanju Izviješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019.g.;…
Pročitaj više
Obavijest potrošačima o prekidu u isporuci vode

Obavijest potrošačima o prekidu u isporuci vode

Obavijesti
Zbog radova na vodoopskrbnom sustavu u Zadru - predio Duklo, dana 06.02.2020. (četvrtak), u vremenu od 08:00 h do 16:00 h bez vode će biti potrošači u: Kožino, Petrčane, Zaton, Nin, Privlaka. Tijekom radova do ponovne uspostave vodoopskrbe cisterne s vodom za ljudsku potrošnju će biti smještene: u Kožinu (kod škole), u Ninu (kod Pošte) i u Privlaci kod škole.
Pročitaj više
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2020. godinu

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2020. godinu

Obavijesti
Temeljem članka 10., 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03; 100/04; 141/96; 38/09; 123/11; 56/16; 98/19), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), te odredbi članka 46. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik zadarske Županije“ 05/18), Općinski Načelnik Općine Privlaka donosi Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Privlaka za 2020. godinu. Više detalja nalazi se u povezanim dokumentima; Prijedlog Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020 Mikrolokacije
Pročitaj više
Novi plan postavljanja privremenih objekata na javnu površinu za Općinu Privlaka za 2020.g.

Novi plan postavljanja privremenih objekata na javnu površinu za Općinu Privlaka za 2020.g.

Obavijesti
Na temelju članka 46. statuta Općine Privlaka (“Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 05/18,) i članka 5. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 05/18), Općinski načelnik dana 16. siječnja 2020. godine donosi: P L A N postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Općine Privlaka za 2020. godinu OPĆE ODREDBE Privremenim objektima u smislu ovoga Plana smatraju se: kiosci, prodajni stolovi (štandovi), prodajne table, sanduci, drugi jednostavni montažni objekti tako da se u svako vrijeme mogu ukloniti, zabavni park (luna park). Tipovi montažnih objekata su: zatvoreni kiosci za prodaju tiska i sl. natkriveni otvoreni pultovi koji imaju zatvoreni dio ispod prodajne površine, drveni ili metalni pultovi koji imaju natkrivenu prodajnu površinu s tendom, pokretni sanduci na kotačima sa ili bez…
Pročitaj više
Javna rasprava o Prijedlogu UPU “Luka Loznica”

Javna rasprava o Prijedlogu UPU “Luka Loznica”

Obavijesti
Na temelju čl. 96. st. 3. i 4. i čl.104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Privlaka KLASA: 350-03/19-01/02, URBROJ: 2198/28-02-20-8,  Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka kao nositelj izrade objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Luka Loznica“ Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Luka Loznica“. Više detalja pronađite u povezanom dokumentu.   Povezana dokumentacija: Izvješće o javnoj raspravi UPU LUKA LOZNICA INFORMACIJA O JAVNOJ RASPRAVI 1_UPU_Luka Loznica_Privlaka_Korištenje i namjena površina-Model 2.1._UPU_Luka Loznica_Privlaka_Prometna mreža-Model 2.2_UPU_Luka Loznica_Privlaka_Komunalna mreža-Model 2.3._UPU_Luka Loznica_Privlaka_Elektroopskrbna i telekomunikacijska mreža-Model 3_UPU_Luka Loznica_Privlaka_Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina-Model 4_UPU_Luka Loznica_Privlaka_Uvjeti gradnje-Model UPU_Luka Loznica_Privlaka_TEKST_OBRAZLOŽENJE
Pročitaj više
Čestitka načelnika općine povodom blagdana

Čestitka načelnika općine povodom blagdana

Obavijesti
Pred nama su blagdanski dani, dani kada se obitelj okuplja u zajedništvo, kada nam Božić vraća vjeru i puni dom radošću. Radujmo se Božiću, zaboravimo sve što je loše, sve što nas je sputavalo u našim željama i htijenjima. Božićni su dani vrijeme koje  nadahnjuje na toleranciju, poštivanje i optimizam, na vjeru i nadu da ćemo uspjeti riješiti sadašnje teškoće. U tom uvjerenju, želimo mještanima u Privlaci i svijetu  te suradnicama, kao i svim ljudima dobre volje, sretan i blagoslovljen Božić, te uspješnu Novu 2020. godinu. Načelnik Gašpar Begonja
Pročitaj više