Odluka o prihvaćanju ponude za obavljanje poslova izrade III. izmjena i dopuna PPU-a

Na temelju članka 13. Zakona o proračunu (N.N. 87/08), članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 109/07) i članka 44. Statuta općine Privlaka (službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09, i 10/13.) Općinski načelnik općine Privlaka, dana 02. studenog 2017. godine donosi

O D L U K U

Članak 1.

Prihvaća se Ponuda društva GiN Company d.o.o., Ulica braće Miroslava i Janka Perice 19,

23000 Zadar, OIB: 91269631532 na iznos od 187.500,00 kn (PDV uključen) za obavljanje poslova izrade III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka, a sve sukladno provedenom postupku jednostavne nabave za izradu predmetnog Plana.

KLASA: 350-02/17-01/04
URBROJ: 2198/28-02-17-6
Privlaka, 02. studenog 2017. godine

OPĆINA PRIVLAKA
Načelnik:
Gašpar Begonja, dipl.ing.

Izvorni tekst ove odluke dostupan je i na ovoj poveznici za preuzimanje.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content