Poziv za 33. sjednicu Općinskog vijeća općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

KLASA: 021-05/20-01/07
URBROJ: 2198/28-01-20-1

Privlaka, 04. prosinca  2020.g.

Sukladno Uputama za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.ožujka 2020.g. u svezi održavanja sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima propisanih mjera radi sprečavanja širenja korona virusa  te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

33. (tridesettreću ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 10. prosinca 2020.g.(četvrtak) s početkom u  18,00  sati u multimedijalnoj dvorani osnovne škole  Privlaka

Za sjednicu predlažem sljedeći, 

d n e v n i   r e d:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 32. (tridestdruge) sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka;
 2. Donošenje Proračuna općine Privlaka za 2021.g. sa projekcijama za 2022.g. i 2023.g.,(materijal dostavljen), te donošenje financijskog plana dječjeg vrtića „Sabunić“ za 2021.g. sa projekcijama za 2022.g. i 2023.g.; (materijal dostavljen)
 3. Donošenje  plana razvojnih programa općine Privlaka za 2021.g. s projekcijama za 2022 i 2023.g.; (materijal dostavljen)
 4. Donošenje odluke o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2021.g.;
 5. Donošenje programa za 2020.g. (materijal dostavljen)
 6. Donošenje odluke o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata za 2019.g.;
 7. Donošenje Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Privlaka za 2021.;
 8. Donošenje Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statusu ceste;
 9. Donošenje Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Privlaka;
 10. Donošenje Odluka o sufinanciranju cijene smještaja djece s područja Općine Privlaka u dječjim vrtićima;
 11. 11. Razno;

Predsjednik:
Nikica Begonja

Povezana dokumentacija:
Dnevni red za 33. sjednicu OV

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content