Zapisnik i Odluke sa 24. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/19-01/09
URBROJ:2198/28-01-19-2
Privlaka, 12. rujna  2019.g.

Z A P I S N I K

sa 24. sjednice šestog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 12. rujna  2019.g. u općinskoj vijećnici

 

 Početak rada sjednice u 19,00 sati.

Nazočni vijećnici:

 1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
 2. Martin Grbić
 3. Ante Mustać
 4. Iva Barunčić
 5. Ante Glavan
 6. Paula Matulj
 7. Petar Mustać
 8. Željko Zorić

Odsutni članovi: Tomislav Grbić;  Luka Grbić; Ana Skoblar;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, referent za proračun – Katarina Šango;   administrativni referent- Danica Jurac;

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednici prisustvuje potrebna većina vijećnika za donošenje pravovaljanih odluka, kako nije bilo nadopune dnevnog reda predsjednik daje na usvajanje  predloženi  dnevni  red

1.Prihvaćanje Zapisnika sa 22. i 23. Sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;

 1. Prihvaćanje Polugodišnjeg izviješća o izvršenju proračuna općine Privlaka za 2019.g.;
 2. Razno;

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ prihvaćanje dnevnog reda.

Ad.1).

 • Prihvaćanje Zapisnika sa 22. i 23. Sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;

Predsjednik uvodno ističe da su zapisnici dostavljeni u materijalima i da je u njima sve bitno napisano pa ih kao takve daje na raspravu.

Nakon kraće rasprave prisutnih vijećnika, predsjednik predlaže glasanje o istom. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ te se temeljem glasanja prihvaćaju zapisnici sa 22. i 23. Sjednice općinskog vijeća.

 

Ad.2).

 • Prihvaćanje Polugodišnjeg izviješća o izvršenju proračuna općine Privlaka za 2019.g.

Uvodnom riječi predsjednik vijeća obrazlaže polugodišnje izviješće o izvršenju proračuna općine Privlaka za 2019.g., te riječ daje gđi. Katarini Šango da u cijelosti obrazloži predloženo. Katarina Šango o nastavku ističe da su Prihodi u prvom polugodištu 2019.g. ostvareni su u iznosu od 7.096.410,77 kn to je 44,21% od plana u nastavku gđa. Katarina obrazlaže prihode, te prelazi na  rashode poslovanja te ističe da  su u privih šest mjeseci   iznosili 8.118.698,79 kn, te ih u nastavku obrazlaže po skupinama. Nakon iscrpnog izlaganja gđe. Katarine Šango predsjednik vijeća daje preloženo na raspravu. Nakon provedene rasprave prisutnih vijećnika predsjednik vijeća daje na glasanje prijedlog polugodišnjeg izviješća o izvršenju proračuna općine Privlaka za 2019.g.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

O D L U K A

O polugodišnjem izviješću o izvršenju proračuna općine Privlaka od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Ad.3).

 • Razno

Pod ovom točko dnevnog reda predsjednik daje riječ Načelniku. Načelniku u nastavku podnosi izviješće o Izvođenju radova na izgradnji sustava odvodnje, crpnih stanica, pomorskog ispusta, te rekonstrukcije vodovodne mreže na području općine Privlaka.

Vijeće je primilo na znanje Izviješće  o izvođenju radova na izgradnji sustava odvodnje, crpnih stanica, pomorskog ispusta, te rekonstrukcije vodovodne mreže na području općine Privlaka.

Vijeće je završilo sa radom u 20.10 sati.

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

 

Zapisničar:
D.Jurac

 

Povezana dokumentacija:

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna opcine Privlaka za 2019 godinu
Zapisnik sa 24. sjednice OV

Skip to content