II Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje 2017

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II 46
23233 PRIVLAKA

Povjerenstvo za davanje javnih
površina na privremeno korištenje

KLASA: 372-01/17-01/02
URBROJ: 2198/28-03-17-2
Privlaka, 25. svibnja 2017. godine

Na temelju članka 44. Statuta Općine Privlaka, Povjerenstvo za davanje javnih površina na privremeno korištenje temeljem Odluke Načelnika Općine Privlaka od 25. svibnja 2017. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje javnih površina na privremeno korištenje

Raspisuje se natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje na području Općine Privlaka.
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave. Ponude se šalju u pismenom obliku, u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu:

OPĆINA PRIVLAKA – POVJERENSTVO ZA JAVNE POVRŠINE
Ul. Ivana Pavla II  46
23 233 Privlaka

s naznakom “NE OTVARATI, NATJEČAJ ZA  KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA”

 Ponuda mora sadržavati:
–          točan naziv i adresu ponuditelja, OIB

–          rješenje o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljiva djelatnost – pravne osobe; presliku obrtnice iz koje je vidljiva djelatnost – fizičke osobe

–          presliku iskaznice o upisu u poljoprivredni registar

–          presliku domovnice ili osobne iskaznice sa naznačenim OIB– fizičke osobe

–          iznos ponuđene naknade

–          naziv lokacije za koju se natječe

–          kratki opis djelatnosti kojom se natječe ponuditelj

–          za pokretne ugostiteljske radnje potrebno je priložiti potvrdu o usklađenosti objekta sa Odlukom o komunalnom redu Općine te Odlukom o davanju na korištenje javnih površina, koju izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka,  adresa: Ivana Pavla II 46 , 23233 Privlaka,

Ako se natjecatelj natječe za više lokacija iz natječaja, za svaku je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima koje ponuda mora sadržavati. Povjerenstvo će otvoriti ponude kada se okonča javni natječaj i pristupit će rješavanju pravovaljanih ponuda.
Ako se zajednički za jednu lokaciju natječu dva ili više ponuđača, u ponudi moraju biti navedena imena, adrese i potpisi svakog od njih.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena.

Razdoblje za koji se površine daju na korištenje:
–          Štandovi za zelenu tržnicu i ambulantna prodaja voća i povrća daju se na korištenje na razdoblje od 3 (tri) mjeseca.

Početni iznosi licitacije iznose:
Štandovi za zelenu tržnicu                                         1.500,00 kn mjesečno
(Sabunike centar)

Ambulantna prodaja voća i povrća                           1.500,00 kn mjesečno
Sve nepravovremene, otvorene  i nepotpune ponude, kao i ponude pravnih ili fizičkih osoba koje imaju nepodmirene obveze prema Općini Privlaka i OKP „Artić“ te osobe koje su prekršile odluke Općine Privlaka koje reguliraju predmet ovog natječaja neće se razmatrati.
Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o korištenju javne površine u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke Općinskog načelnika o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ugovor za korištenje javnih površina potpisuje se na vremenski period sukladno točci 5. natječaja.
Naknada za korištenje javnih površina kojih je najam definiran na tromjesečnoj razini plaća se mjesečno i to do najkasnije do 10-og u tekućem mjesecu.
Pri potpisu Ugovora o zakupu, odabrani ponuditelj je, kao sredstvo osiguranja plaćanja, dužan dostaviti bjanko zadužnicu na ukupan iznos zakupnine za vrijeme trajanja Ugovora o zakupu. Ukoliko je odabrani ponuditelj trgovačko društvo dužan je dostaviti bjanko zadužnicu u kojoj je jamac platac odgovorna osoba u trgovačkom društvu.
Općina Privlaka zadržava pravo poništenja cijelog natječaja ili bilo kojeg njegovog dijela.
Lokacije za koje se raspisuje natječaj su slijedeće:

a)Štandovi – zelena tržnica
– Sabunike centar                                                           5 lokacija za zelenu tržnicu

b)Ambulantna prodaja voća i povrća – na području čitave općine Privlaka
Za sve lokacije: Najmodavac NE osigurava štandove, priključak struje, priključak vode te sanitarni čvor.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content