Javni poziv za radno mjesto “Viši referent/ica za financije u JUO”

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II, 46.

23233 PRIVLAKA

 

KLASA: 112-01/17-01/03

URBROJ: 2198/28-03/1-17-1

Privlaka, 04. svibnja 2017. godine

 

Na temelju članaka 18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08. i 61/11. – nadalje: Zakon) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka, pročelnik Jedinstvenog upravnog odijela općine Privlaka, objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za prijam u službu na određeno vrijeme i raspored na radno mjesto:

 

VIŠI REFERENT/ICA ZA FINANCIJE

 

(službenik kategorije III., potkategorije viši referent, klasifikacijski rang 9.) – 1 (jedan) izvršitelj/ica.

 

Oglas se objavljuje za prijam službenika/ce na određeno vrijeme, do povratka duže vrijeme odsutnog službenika.

 

Opći uvjeti:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta kandidat treba ispunjavati i sljedeće uvjete:

 

– prvostupnik  / prvostupnica ekonomskog,  računovodstvenog ili drugog  odgovarajućeg smjera,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na računalu

– položen državni ispit (osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, uz obvezu da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu)

 

 

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

 

Pored navedenih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta).

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona.

U natječaju mogu sudjelovati osobe oba spola.

Osoba se prima u službu na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca, sukladno čl. 28. Zakona.

 

Uz pismenu prijavu, koju treba vlastoručno potpisati, kandidat treba obvezno priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz ovoga javnog natječaja:

 

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)

– dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice s imenom i prezimenom kandidata te radnim stažom) ili potvrda o podacima evidentirana u matičnoj evidenciji HZMO-a,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz čl. 16. Zakona, ne starije od 6 mjeseci,

– vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ovjerenu kod javnog bilježnika,

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen državni ispit (preslik uvjerenja).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

 

Osobe koje podnesu neuredne i nepravodobne prijave ili neispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Ako se kandidat poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenoga radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije rješenja o prijmu u službu.

 

 

 

Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, te za koje se ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima radnog mjesta, bit će pozvani na razgovor (intervju). Nakon provedenog postupka i obavljenog razgovora (intervjua), odluku o izboru kandidata/kinje donosi Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti obaviješteni putem e -maila ili telefona.

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje.

 

Prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Općina Privlaka, Ivana Pavla II 46, 23233 Privlaka, s naznakom: “Za javni poziv – viši referent za financije”.

 

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni sukladno zakonu, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

 

OPĆINA PRIVLAKA

Jedinstveni upravni odjel                                                                                                    Pročelnik:

Zrinko Skoblar, dipl.oec.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content