Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Privlaka VI saziva

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Ivana Pavla II, 46.
23233 PRIVLAKA

 

KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 2198/28-01-17-1
Privlaka, 18. srpnja  2017.g.

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09)

S a z i v a m

03.(treću ) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 25.srpnja 2017.g.(utorak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

Prihvaćanje Zapisnika sa 2. Sjednice općinskog vijeća održane 27.lipnja 2017.g.;
Donošenje Odluke o III Izmjenama i dopunama prostornog Plana uređenja Općine Privlaka;
Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun  plaće službenika i namještenika općine Privlaka;
Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora OKD „Artić“ Privlaka;
Donošenje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora OKD „Artić“ Privlaka;
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za stipendije Općine Privlaka;
Donošenje Odluke i imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru u Općini Privlaka;
Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za javne Površine;
Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika u Upravno vijeće dječjeg vrtića „Sabunić“;
Razno;
OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k
Nikica Begonja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content