Zapisnik i Odluke sa 19. sjednice Općinskog vijeća

Z A P I S N I K
sa 19. sjednice šestog saziva općinskog vijeća
općine Privlaka koja je održana 21. veljače  2019.g.
u općinskoj vijećnici

 

 Početak rada sjednice u 19,15 sati.

Nazočni vijećnici:

 1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
 2. Martin Grbić
 3. Ante Mustać
 4. Marin Buškulić
 5. Iva Barunčić
 6. Ante Glavan
 7. Petar Mustać
 8. Željko Zorić
 9. Luka Grbić

Odsutni članovi: Tomislav Grbić; Ante Glavan;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, Pročelnica- Ivana Skoblar; administrativni referent- Danica Jurac;

 

Na početku 19. Sjednice općinskog vijeća predsjednik pozdravlja sve nazočne, te predlaže    slijedeći  dnevni  red s nadopunom dnevnog reda  i to:

 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi općine Privlaka;
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B);
 3. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratne pomoći obiteljima;
 4. Razno;

Kako više nije bilo prijedloga za nadopunu dnevnog reda, predsjednik predlaže da se glasa za dnevni red s predloženom nadopunom.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se prihvaća  dnevni red s predloženom nadopunom.

Ad1.)

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog odluke te ističe da moramo ići na izmjene i dopune odluke o komunalnoj naknadi iz razloga što se zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada određuju  s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom, tako da je prva zona područje jedinice lokalne samouprave koje je najbolje uređena i opremljena komunalnom infrastrukturom  koeficijent zone mora biti najviši i iznositi 1,00. Kako je kod nas prva zona naselje Sabunke i opremljeno je kompletnom komunalnom infrastrukturom koeficijent mora biti 1,00 a ne kako je dosad bio 0,30. Kako ne bi bilo velike razlike između  I i II zone predlaže se da u zoni II koeficijent podigne na 0,70. Također se predlaže da se u članku 9. U točki 4. Promjeni koeficijent namjene i to sa 9,00 kn na 7,00 kn.  Predsjednik daje predloženo na raspravu. Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali općinski vijećnici, te kako nije bilo drugih prijedloga predsjednik predlaže da se pristupi glasanju o prijedlozima izmjenama i dopunama oduke o komunalnoj nakadi.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donose slijedeća

Odluka o izmjenama  i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.2)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade(B)

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog izmjene i dopune odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, te riječ daje Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog. Pročelnica ističe da moramo mijenjati vrijednost boda kao bi je uskladili sa odlukom o  komunalnoj naknadi. Prijedlog je da se vrijednost boda za 2019.g. iznosi 6,00 kn odnosno 0,5 x12 po četvornom metru. Predsjednik daje prijedlog na raspravu, nakon provedene sveobuhvatne rasprave prisutnih vijećnika i kako nije bilo drugih prijedloga. Predsjednik vijeća predlaže glasanje o prijedlogu. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ te se slijedom toga donosi slijedeća

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B), u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.3)

Donošenje Odluke o dodjeli jednokratne pomoći obiteljima

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog odluke o dodjeli jednokratne pomoći obiteljima i to obitelji Glavan i obitelji  Bokara koji su se obrati općini za pomoć iz razloga dugotrajnih bolesti i liječenja. Predsjednik daje prijedlog na raspravu, nakon sve obuhvatne rasprave i prijedloga da se obitelji Bokara dodjeli jednokratna financijska pomoć u iznosu od 10.000,00 kn, a obitelj Glavan 5.000,00 kn. Nakon iznesenih prijedloga predsjednik predlaže da se pristupi glasanju o predloženom.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ , te se slijedom toga donosi slijedeća

Odluka o dodjeli jednokratne financijske pomoći obiteljima, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 Ad.4)

Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nisu se donosile odluke.

Vijeće je završilo sa radom u 20,00 sati.

 

OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

 

Zapisničar
D. Jurac

 

Povezani dokumenti:

Odluka o financijskoj pomoći obiteljima
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Skip to content