Zapisnik i Odluke sa 20. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/19-01/05
URBROJ:2198/28-01-19-2
Privlaka, 17. travnja   2018.g.

Z A P I S N I K
sa 20. sjednice šestog saziva općinskog vijeća
općine Privlaka koja je održana 17. travnja  2019.g.
u općinskoj vijećnici

 

Početak rada sjednice u 19,15 sati.

 Nazočni vijećnici:

 1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
 2. Martin Grbić
 3. Ante Mustać
 4. Iva Barunčić
 5. Ana Skoblar
 6. Ante Glavan
 7. Paula Matulj
 8. Petar Mustać
 9. Željko Zorić
 10. Luka Grbić

Odsutni članovi: Tomislav Grbić;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, Pročelnica- Ivana Skoblar; administrativni referent- Danica Jurac; direktor OKD „Artić“;

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednici prisustvuje potrebna većina vijećnika za donošenje pravovaljanih odluka, te predlaže slijedeći  dnevni  red :

 1. Utvrđivanje početka dana mirovanja mandata člana općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Općinskog vijeća;
 2. Prisega vijećnice Paule Matulj;
 3. Prihvaćanje zapisnika sa 18. i 19. sjednice općinskog vijeća;
 4. Izviješće o radu Načelnika za razdoblje od 1.1.2018.g. do 31.12.2018.g.;
 5. Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjeg financijskog izviješća OKD „Artić“ d.o.o. Privlaka za 2018.g.;
 6. Donošenje odluke o proširenju djelatnosti društva s ograničenom odgovornošću OKD Artić d.o.o.;
 7. Davanje suglasnosti na Plan upisa u DV „Sabunić“ Privlaka za 2019/20;
 8. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Privlaka za provedbu projekta dječjeg igrališta Sabunike-Privlaka;
 9. Donošenje zaključka o prihvaćanju Izviješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018.g.;
 10. Prihvaćanje Sporazuma o podjeli udjela u tvrtkama Vodovod d.o.o, Čistoća d.o.o., Liburnija d.o.o.;
 11. Donošenje Odluke o stavljanju van snage odluke o izradi UPU-a djela obalnog pojasa u Privlaci od obale Jaz do obale Kralja Tomislava;
 12. Donošenje odluke o izradi UPU-a „Luka-Loznica“;
 13. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Privlaka;
 14. Donošenje odluke o prodaji nekretnina;
 15. Donošenje odluke o statusu ceste;
 16. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za prirodne nepogode na području općine Privlaka;
 17. Zamolbe;
 18. Razno;

Dnevni red se prihvaća , JEDOGLASNO.

Ad.1).

Utvrđivanje početka dana mirovanja mandata člana općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Općinskog vijeća;

Uvodno obrazloženje po prijedlogu Izvješća Mandatne komisije, iznio je Predsjednik vijeća, te istaknuo kako je Marin Buškulić iz Privlake , svoj mandat člana općinskog vijeća općine Privlaka stavio u mirovanje iz razloga obnašanja nespojive dužnosti, te je OO HDZ-a Privlaka sukladno odredbama Zakona odredio zamjenicu člana – Pulu Matulj iz Privlake  i o tome obavijestio predsjednika općinskog vijeća i Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka. Slijedom svega iznesenog, predlaže se općinskom vijeću općine Privlaka da donese Odluku o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana općinskog vijeća. Sukladno odredbama Poslovnika općinskog vijeća općine Privlaka predmetno prijedlogu Izvješća predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

  

O D L U K A
o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Općinskog vijeća

 1. Utvrđuje se da s danom 15. travnja 2019.g. temeljem zahtjeva za stavljanje mandata u mirovanje zbog obnašanja nespojive dužnosti počinje teći mirovanje mandata članu Općinskog vijeća Marinu Buškuliću te da s tim danom dužnost zamjenice člana Općinskog vijeća počinje obnašati Paula Matulj, mag.oec.
 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se „Službenom glasniku Zadarske županije“.

Ad.2).

 • Prisega vijećnice Paule Matulj;

 Predsjednik vijeća čita tekst prisege, nakon kojeg vijećnica Paula Matulj izgovara „PRISEŽEM“, te dolazi do stola predsjedavajućeg  i  potpisuje tekst prisege.

Ad.3).

 • Prihvaćanje zapisnika sa 18. i 19. Sjednice općinskog vijeća;

Predsjednik vijeća uvodno ističe da je u materijalima dostavljen zapisnik sa 18. i 19. sjednice OV , te ga kao takvog daje na raspravu. Vijećnici općinskog vijeća nisu imali primjedba na zapisnik sa 18. i 19. Sjednice OV te ga predsjednik daje na prihvaćanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga prihvaća zapisnik sa 18. i  19. sjednice OV.

Ad.4).

-Izviješće o radu Načelnika za razdoblje od 1.1.2018.g. do 31.12.2018.g.;

Predsjednik u nastavku ističe da smo od načelnika dobili izviješće o radu i to za razdoblje od  1.1.2018.g. do 31.12.2018.g.Izviješće se dobili u materijalima, kao takvog dajem ga na raspravu kao se nitko o vijećnika nije javio za raspravu. Predsjednik vijeća konstatira da je vijeće primilo na znanje Izviješće o radu Načelnika za razdoblje od 1.1.2018.g. do 31.12.2018.g.; te se slijedom toga donosi slijedeći

Zaključak

O prihvaćanju Izviješća o radu načelnika Općine Privlaka za razdoblje 1.1.2018.g. do 31.12.2018.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Ad.5).

-Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjeg financijskog izviješća OKD „Artić“ d.o.o. Privlaka za 2018.g.;

Predsjednik uvodno obrazlaže financijsko izviješće OKD „Artić“ d.o.o., te ga  u nastavku daje direktoru OKD „Artić“ d.o.o. Marjanu Begonji da ga u cijelosti obrazloži.   Izviješće predsjednik daje na raspravu, nakon kraće rasprave  prisutnih vijećnika predsjednik daje izviješće na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća  Jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi sljedeća

O D L U K A

O prihvaćanju godišnjeg financijskog  izviješća  OKD „Artić“ d.o.o. za 2018.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.6).

Donošenje odluke o proširenju djelatnosti društva s ograničenom odgovornošću OKD Artić d.o.o.;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog Odluke te u nastavku daje riječ direktoru OKD „Artića“ da obrazloži prijedlog odluke. Direktor u nastavku ističe da se ukazala potreba proširenja djelatnosti iz razloga  što smo bili po dosadašnjim djelatnostima bili onemogućeni za obavljanje  nekih djelatnosti jer ih nismo imali u rješenju a što nam uvelike otežavalo rad.

Predsjednik daje odluku na raspravu, nakon provedene kraće rasprave prisutnih vijećnika predsjednik daje prijedlog odluke na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

O D L U K A

O proširenju djelatnosti društva s ograničenom odgovornošću OKD „Artića“ d.o.o., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Ad.7).

 • Davanje suglasnosti na Plan upisa u DV „Sabunić“ Privlaka za 2019/20.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže Plan upisa u DV „Sabunić“ Privlaka za 2019/20, te ističe da je općinsko vijeće kao osnivač u obvezi dati suglasnost na Plan upisa, u nastavku zamjenica Načelnika u nastavu obrazlaže Plan upisa za 2019/20 te dodaje da je u planu predviđeno da se u DV Sabunić upiše 6-ero djece u dobo od 3 do polaska u školu, također program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Nadalje predsjednik vijeća daje iznijeto na raspravu, nakon kraće provedene rasprave prisutnih vijećnika predsjednik daje Plan  upisa  na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ , te se slijedom toga  daje

Suglasnost

Na Plan upisa u dječji vrtić „Sabunić“ Privlaka za 2019./2020 pedagošku godinu, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegova sastavni dio.

Ad.8).

Donošenje odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Privlaka za provedbu projekta  dječjeg igrališta Sabunike-Privlaka;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog odluke te riječ daje zamjenici načelnika da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Zamjenica u nastavku ističe da vijeće mora donijeti odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja  gradnje dječjeg igrališta Sabunike –Privlaka a sve kao bi mogli preko LAG-a aplicirati na evropske fondove. U materijalima ste dobili potrebnu dokumentaciju u kojoj se sve obrazloženo. U nastavku predsjednik daje prijedlog odluke na raspravu, nakon provedene rasprave predsjednik daje odluku na glasanja. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Privlaka za provedbu projekta „Gradnja dječjeg igrališta Sabunik- Privlaka“, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.9).

 • Donošenje zaključka o prihvaćanju Izviješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018.g.;

Predsjednik uvodno obrazlaže Izviješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018.g. te ističe da je načelnik u obvezi podnijeti Izviješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za prethodnu godinu, materijale ste dobili u prilogu. Predsjednik daje izviješće na raspravu, nakon kraće rasprave predsjednik daje Izviještaj na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeći

Zaključak

O prihvaćanju izviješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2018.g. u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.10)

-Prihvaćanje Sporazuma o podjeli udjela u tvrtkama Vodovod d.o.o, Čistoća d.o.o., Liburnija d.o.o.

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog sporazuma, te ističe da se do danas nisu podjeli udjeli   tvrtkama Vodovod d.o.o, Čistoća d.o.o., Liburnija d.o.o. , s ovim sporazumom što ste ga dobili kao prijedlog u materijalima ta pravna stvar se treba regulirati, općinsko vijeće treba donijeti odluku  o istom. Predsjednik daje prijedlog sporazuma na raspravu, nakon prevedene kraće rasprave predsjednik daje prijedlog na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća Jednoglasno su glasali „ZA“, te slijedom toga donosi slijedeća

O D L U K A

O prihvaćanju sporazuma, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

Ad.11)

Donošenje Odluke o stavljanju  van snage odluke o izradi UPU-a djela obalnog pojasa u Privlaci od obale Jaz do obale Kralja Tomislava;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog odluke, te ističe da odluku o izradi UPU-a od obale Jaz do obale Kralja Tomislava moramo staviti van snage jer u naslovu mora stajati drugačiji naziv. Nakon predložene i provedene  kraće rasprave predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća Jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

O D L U K A

O stavljanju van snage odluke o izradi UPU-a djela obalnog pojasa u Privlaci od obale Jaz do obale Kralja Tomislava, u tekstu koje se prilaže ovom dijelu i čini njegov sastavni dio.

Ad.12).

Donošenje odluke o izradi UPU-a  „Luka-Loznica“;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog odluke i ističe da slijedom prijašnje odluke moramo donijeti novu i točno precizirati naziv UPU-a koji sad glasi  izrada UPU-a „Luka –Loznica“. Predsjednik u nastavku daje predloženo na raspravu, nakon provedene rasprave predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ te se slijedom toga donosi slijedeća

OD L U K A

O izradi UPU-a „Luka-Loznica“ u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.13).

Donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Privlaka;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog izmjena Odluke, te riječ daje Pročelnici Skoblar da u cijelosti obrazloži prijedlog izmjene Odluke o komunalnim djelatnostima. Pročelnica u nastavku ističe da uskoro ističe koncesija za crpljenje , odvoz i zbrinjavanje fekalija a kao bi raspisali novu moramo navedeno imati u odluci o komunalnim djelatnosti, stoga se predlaže u članku 3. Dodavanje točke 13. Crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih,  sabirnih i crnih jama. Predsjednik u nastavku daje preloženo na raspravu, nakon krače  rasprave predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća Jednoglasno su glasali „ZA“ , te se slijedom tog donosi slijedeća

O D L U K A

O izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.14).

-Donošenje odluke o prodaji nekretnina;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog odluke i u nastavku riječ daje Načelniku da obrazloži predloženu odluku. Načelnik u nastavku ističe da predlaže prodaju nekretnina navedenih u prijedlogu odluke. Naime, te nekretnine su kupljene prije više godina i nisu se pokazale od interesa za općinu zato predlažem da ih prodamo i novce usmjerimo na uređenje nekim drugih nekretnina u vlasništvu općine. Predsjednik daje predloženo na raspravu, nakon kraće rasprave prisutnih vijećnika predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća Jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

O D L U K A

O prodaji nekretnina, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.15).

 • Donošenju odluke o statusu ceste

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog odluke, te daje riječ načelniku da u cijelosti  obrazloži zašto se odluka opet mijenja. Načelnik u nastavku iscrpno  obrazlaže promjenu odluke te ističe da daje sve od sebe kao bi svi na tom području bili zadovoljni i imali javni put! Nakon kojeg izlaganja predsjednik  daje predloženo na raspravu, nakon provedene opsežne rasprave prisutnih vijećnika predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

O D L U K A

O statusu ceste, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.16).

 • Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za prirodne nepogode na području općine Privlaka

Uvodno Predsjednik obrazlaže prijedlog oduke, te riječ daje Pročelnici koja u nastavku ističe da općinsko vijeće mora imenovati povjerenstvo za prirodne nepogode, dostavljn vam je prijedlog. Predsjednik u nastavku daje predloženo na raspravu, nakon provedene rasprave nije bilo novih prijedloga pa se odluka kao takva daje na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća Jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

O D L U K A

O imenovanju povjerenstva za prirodne nepogode, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.17).

a). Zamolba -Marinka Mustać.

b).  Zamolba- Kata Jurac.

Nastavno na zaprimljene i obrazložene zamolbe, predsjednik predlaže da se donese  zaključak koji se dopušta načelniku i stručnim službama općine Privlaka, da u skladu sa Zakonskim propisima riješe navedene zamolbe.

Ad.18).

Pod ovom točkom dnevnog reda Načelnik o sljedećem izvješćuje vijeće općine Privlaka:

a). Čišćenje šuma na području općine Privlaka u vlasništvu Hrvatskih šuma. Naime, nakon provedenog natječajnog postupka Hrvatske šume su u obvezi počistiti iste   do 1.6.2019.g.

b). Načelnik izvješćuje vijeće da PP  mora ponovno na Javni uvid iz razloga što javni uvid nije trajao 30 dana kao to zakon nalaže  kad se mijenja nešto  u obuhvatu pomorskog dobra. Te se iz tog razloga mora ponoviti javni uvid!

c). U nastavku Načelnik izvješćuje vijeću o Presudi (br. P-660/17) tužitelja Želimira Doddera, tuženika Općine Privlaka.

Vijeće je završilo sa radom u 20.20 sati.

Predsjednik vijeća:
Nikica Begonja

Zapisničar:
D.Jurac

 

Povezani dokumenti:

1. Odluka vijecnici
4. Zakljucak o prihvacanju izvijesca Nacelnika za razdoblje od 01.06.2017 -31.12.2017.g.
5.  Odluka – Artic
6. Odluka o prosirenju djelatnosti OKD Artic d.o.o.
7. Plan upisa DV Sabunic
8. ODLUKA – LAG
9. Zakljucak o prihvacanju izvjesca
10. ODLUKA O PRIHVACANJU SPORAZUMA
11. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi UPU
12. Odluka o izradi luka Loznica
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima (3)
14. Odluka o prodaji nekretnina
15. Odluka o statusu ceste
16. Povjerenstvo za prirodne nepogode

Skip to content