Zapisnik i Odluke sa 21. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/19-01/06
URBROJ:2198/28-01-19-2
Privlaka, 27. svibnja  2019.g.

Z A P I S N I K
sa 21. sjednice šestog saziva općinskog vijeća
općine Privlaka koja je održana 27. svibnja  2019.g.
u općinskoj vijećnici

  

Početak rada sjednice u 18,00 sati.

Nazočni vijećnici:

 1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
 2. Martin Grbić
 3. Ante Mustać
 4. Iva Barunčić
 5. Ante Glavan
 6. Paula Matulj
 7. Petar Mustać
 8. Željko Zorić
 9. Luka Grbić

Odsutni članovi: Tomislav Grbić; Ana Skoblar;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, Pročelnica- Ivana Skoblar; referent za proračun- Katarina Šango;  administrativni referent- Danica Jurac;

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednici prisustvuje potrebna većina vijećnika za donošenje pravovaljanih odluka, te predlaže    slijedeći  dnevni  red :

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 20. sjednice općinskog vijeća;
 2. Donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana Mandatnog povjerenstva;
 3. Prihvaćanje Godišnjeg obračuna Proračuna za 2018.g.
 4. Donošenje I izmjena i dopuna Proračuna (Rebalans) za 2019.g.
 5. Donošenje I izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2019.g.
 6. Donošenje I izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.;
 7. Donošenje I izmjena i dopuna  programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019.g.;
 8. Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2109.g.;
 9. Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu;
 10. Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u civilnom društvu za 2019.g.;
 11. Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u školstvu;
 12. Donošenje odluke o prodaji nekretnina;
 13. Donošenje odluke o početku postupka davanja koncesije;
 14. Razno;

 

 • Dnevni red se prihvaća JEDNOGLANO;

Ad.1).

 • Prihvaćanje zapisnika sa 20. Sjednice općinskog vijeća;

Predsjednik vijeća uvodno ističe da je u materijalima dostavljen zapisnik sa 20. Sjednice OV , te ga kao takvog daje na raspravu. Vijećnici općinskog vijeća nisu imali primjedba na zapisnik sa 20. Sjednice OV te ga predsjednik daje na prihvaćanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga prihvaća zapisnik sa 20. Sjednice OV.

Ad.2).

 • Donošenje Odluke o razrješenju i izboru člana Mandatnog povjerenstva;

Predsjednik uvodno ističe da smo od povjerenstva za izbor imenovanje dobili prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Mandatnog povjerenstva, u kojem ističu da članovi Mandatnog povjerenstva moraju biti isključivo iz redova vijećnika općinskog vijeća. Pa tako predlažu da se dosadašnji član Mandatnog povjerenstva Marin Buškulić razriješi dužnosti i umjesto njega imenuje vijećnica Paula Matulj. Predsjednik daje predloženo n raspravu, nakon provedene kraće rasprave i kao nije bilo drugih prijedloga predsjednik daje iznijeto na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća Jednoglasno su glasali „ZA“ , te se slijedom toga donosi slijedeća

O D L U K A o razrješenju i izboru Mandatnog povjerenstva Kojom se odlukom Marin Buškulić razrješuje dužnosti člana Mandatnog povjerenstva, a za članicu Mandatnog povjerenstva imenuje vijećnica Paula Matulj. U tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čin  njegov sastavni dio.

Ad.3).

 • Prihvaćanje Godišnjeg obračuna Proračuna za 2018.g.;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže godišnji obračun proračuna za 2018.g., te u nastavku daje riječ gđi. Katarini Šango  da u cijelosti obrazloži godišnji obračun proračuna za 2018.g. Gđa. Bokara u nastavku iscrpno obrazlaže Godišnji obračun Proračuna za 2018.g., te ga nakon toga predsjednik daje na raspravu. Nakon provedene rasprave predsjednik daje godišnji obračun Proračuna na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

O D L U K A

Kojom se prihvaća godišnji obračun Proračuna za 2018.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.4).

 • Donošenje I izmjena i dopuna Proračuna za 2019.g.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže I izmjene i dopune Proračuna za 2019.g., Predsjednik u nastavku daje riječ gđi. Katarini Šango da u cijelosti obrazloži prijedlog I izmjene i dopuna Proračun za 2019.g. Gđa. Šango u nastavku iscrpno obrazlaže prijedlog I izmjena i dopuna Proračuna za 2019.g. Nakon kojeg predsjednik daje prijedlog  I izmjene i dopuna Proračuna za 2019.g.na raspravu. Nakon kraće rasprave  prisutnih vijećnika predsjednik daje prijedlog I izmjena dopuna Proračuna za 2019.g. na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća glasali su Jednoglasno „ZA“ , te se slijedom navedenog donosi se slijedeća

O D L U K A

             Kojom se prihvaćaju  I Izmjene i dopune Proračuna za 2019.g. u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.5).

 • Donošenje I izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2019.g.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže I izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2019.g., te u nastavku ističe da se plan mijenja sukladno rebalansu koji smo usvojili, te slijedom toga daje Plan na raspravu. Nakon provedene kraće rasprave predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeću jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O Donošenju  I izmjena i dopuna plana razvojnih Programa za 2019.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.6).

 • Donošenje I izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže I izmjene i dopune  programa održavanja za 2019.g., te u nastavku ističe da se program  mijenja sukladno rebalansu koji smo usvojili, te slijedom toga daje Program na raspravu. Nakon provedene kraće rasprave predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeću jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O donošenju I izmjena i dopuna Programa održavanja, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.7).

 • Donošenje I izmjena i dopuna programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019.g.

 Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže I izmjene i dopune  programa gradnje za 2019.g., te u nastavku ističe da se program  mijenja sukladno rebalansu koji smo usvojili, te slijedom toga daje Program na raspravu. Nakon provedene kraće rasprave predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeću jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O donošenju I izmjena i dopuna programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.8).

 • Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019.g.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže I izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019.g., te u nastavku ističe da se program  mijenja sukladno rebalansu koji smo usvojili, te slijedom toga daje Program na raspravu. Nakon provedene kraće rasprave predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeću jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O donošenju I izmjena i dopuna programa javnih potreba socijalnoj skrbi, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.9).

 • Donošenje I Izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu za 2019.g.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže I izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu skrbi za 2019.g., te u nastavku ističe da se program  mijenja sukladno rebalansu koji smo usvojili, te slijedom toga daje Program na raspravu. Nakon provedene kraće rasprave predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeću jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O donošenju I izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu za 2019.g., u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.10).

 • Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u civilnom društvu za 2019.g.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže I izmjene i dopune programa javnih potreba u civilnom  društvu za 2019.g., te u nastavku ističe da se program  mijenja sukladno rebalansu koji smo usvojili, te slijedom toga daje Program na raspravu. Nakon provedene kraće rasprave predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeću jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O donošenju I izmjena i dopuna javnih potreba u civilnom društvu za 2019.g. u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.11).

 • Donošenje I izmjena i dopuna programa javnih potreba u školstvu;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže I izmjene i dopune programa javnih potreba u školstvu   za 2019.g., te u nastavku ističe da se program  mijenja sukladno rebalansu koji smo usvojili, te slijedom toga daje Program na raspravu. Nakon provedene kraće rasprave predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeću jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O donošenju I izmjena i dopuna  programa javnih potreba u školstvu, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.12).

 • Donošenje odluke o prodaji nekretnina;

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženu točku dnevnog reda i riječ daje pročelnici da obrazloži zahtjev gosp. Omera Glavan. Pročelnica ističe da je gosp. Omer Glavan podnio zahtjev za kupnju 129/1357 zemljišta koje je u vlasništvu općine Privlaka a u sklopu njegove č.z. 8771 k.o. Privlaka. Predsjednik daje predloženo na raspravu nakon kraće provedene rasprave, predsjednik prelaže glasanje po istom. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O prodaji nekrtnine, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.13)

            -Donošenje odluke o početku postupka davanja koncesije;

Uvodno predsjednik vijeća obrazlaže predloženu odluke, te riječ daje pročelnici da u cijelosti obrazloži predloženu odluku. Pročelnica u nastavku ističe da predstavničko tijelo mora donijeti odluku  o početku postupka davanja koncesije. Predsjednik u nastavku daje predloženo na raspravu. Nakon provedene rasprave  predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ , te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O početku postupka davanja koncesije, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.14).

 • Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nisu se donosile odluke.

Vijeće je završilo sa radom u 19.45 sati.

 

Predsjednik:
Nikica Begonja 

Zapisničar:
D.Jurac

 

 

Povezani dokumenti:

Zapisnik sa 21. sjednice OV
mandatno povjerenstvo (5)
Godišnji obračun proračuna 2018
Prve izmjene i dopune proracuna za 2019
ODLUKA O PRODAJI
koncesija vijece (3)

Skip to content