Zapisnik i Odluke sa 22. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/19-01/07
URBROJ: 2198/28-01-19-1
Privlaka, 25. srpnja  2019.g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 33. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ 5/18), te članak 56. Poslovnika o radu općinskog vijeća („Službeni glasnik Zadarske županije“ 14/09) i Izmjena i dopuna   Poslovnika  o radu općinskog vijeća (Služeni glasnik Zadarske županije“ 5/18).

S a z i v a m

22.(dvadesedrugu) sjednicu šestog saziva Općinskog vijeća općine Privlaka koja će se održati 1. kolovoza 2019.g.(četvrtak) s početkom u  19,00  sati u vijećnici općine Privlaka.

Za sjednicu predlažem sljedeći,

d n e v n i   r e d:

  1. Prihvaćanje zapisnika sa 21. sjednice općinskog vijeća;
  2. Donošenje Odluke o komunalnom redu;
  3. Donošenje odluke o prihvaćanju ponude po javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Privlaka;
  4. Donošenje odluke o prodaji nekretnine;
  5. Davanje suglasnosti na odluku o zapošljavanju odgajatelja u dječji vrtić „Sabunić“;
  6. Razno;

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Nikica Begonja

 

Povezana dokumentacija:

Dnevni red za 22. sjednicu OV
Odluka o komunalnom redu
Odluka o prihvacanju ponude
ODLUKA O PRODAJI_1
Zakljucak DV SABUNIC

Skip to content