Zapisnik i Odluke sa 23. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/19-01/08
URBROJ:2198/28-01-19-2
Privlaka, 27. kolovoza  2019.g.

Z A P I S N I K

sa 23. sjednice šestog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 27. kolovoza  2019.g. u općinskoj vijećnici

Početak rada sjednice u 18,00 sati.                                                                          

Nazočni vijećnici:

 1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
 2. Martin Grbić
 3. Ante Mustać
 4. Iva Barunčić
 5. Ante Glavan
 6. Paula Matulj
 7. Ana Skoblar
 8. Željko Zorić
 9. Luka Grbić

Odsutni članovi: Tomislav Grbić; Petar Mustać;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, Pročelnica- Ivana Skoblar;   administrativni referent- Danica Jurac;

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednici prisustvuje potrebna većina vijećnika za donošenje pravovaljanih odluka, te predlaže    slijedeći  dnevni  red

 1. Donošenje Odluke o III izmjenama i dopunama  Prostornog plana  Uređenja općine Privlaka;
 2. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Privlaka;
 3. Razno;

Kao nije bilo nadopune dnevnog reda predlaže se glasanje o prihvaćanju predloženog dnevnog reda.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali za predloženi dnevni red.

 

Ad.1)

 • Donošenje Odluke o  III izmjenama i dopunama  Prostornog plana  Uređenja općine Privlaka;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog odluke, te u nastavku ističe da smo od ministarstva dobili suglasnost na III izmjene i dopunu PPU općine Privlaka te tako doveli do kraju ovaj opsežan posao koji se nije mijenjao od 2011.g. a mi smo eto smogli snage za promjenu. Predsjednik daje riječ Pročelnici da u nastavku obrazloži prijedlog Odluke. Pročelnica u nastavku ističe da smo morali ponoviti javnu raspravu sto je cijeli postupak produžilo, ponavljano je iz razloga sto prvotno nije bio na javnom uvidu 30 dana nego 25 dana. Održali smo javnu raspravu od 30 dana , te takav plan predali ministarstvu koje je 14. Kolovoza 2019.g. dalo Suglasnost na Konačni prijedlog III Izmjena i dopuna PPU općine Privlaka.

Predsjednik u nastavku daje prijedlog Odluke na raspravu, privi za riječ se javio vijećnik Luka Grbić: nije mi jasno uređenje obalnog područja R3, što se pod tim podrazumijeva? Naime, znamo svi da smo imali  neke objave na javnim portalima vezano za Skoblare i izgradnju zida. Ja sam fizički otišao se uvjeriti i to 20 min prije vijeća more je do zida. Znači to je veliki problem koji mi s ovim planom moramo riješiti. Na koji se način da tu nešto napraviti, a ovaj plan nam dozvoljava kao Lokalnoj samoupravi izmjene u tom prostoru R3. Dali se tu misli na nasipavanje ili poštovati 6 m od crte visoke vode kao što je zapisano u planu?

Predsjednik: Samim time što smo obalna područja stavili pod R3 daje se mogućnost da lokalna samouprava ima nadzor nad tim što se radi u obalnom pojasu. Nitko neće moći ništa raditi u obalnom pojasu bez određivanju granice pomorskog dobra.

Načelnik: Mi smo donijeli odluku  o izradi UPU-a od sela do Skoblara, znači to je jedan prostor koji ćemo dati struci na donošenje nekog idejnog rješenja koji će se morati proči sve potrebne institucije da bi temeljem ovog plana  i R3 koji omogućava zahvat u tom prostoru i temeljem davanja suglasnost moći će se jednino na taj način poduzimati zahvati u tom prostoru. Sad to radio za loznicu , to je jedan postupak a upravo R3 nam omogućava da  upravo u tom prostoru možemo poduzimati neke zahvate.

nakon provedene rasprave predsjednik  predlaže da se pristupi glasanju.

Vijećnici općinskog vijeća Jednoglasno su  glasali „ZA“ , te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O donošenju III izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja općine Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.2).

 • Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Privlaka;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog odluke, te riječ daje Pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog Odluke. Pročelnica ističe da je oglas o davanju koncesije objavljen u elektroničkom oglasu javne nabave. Oglas je bio otvoren 30 dana i na oglas se javo jedan ponuditelj i to „GRBIĆ“ d.o.o.  pražnjenje i čišćenje septičkih jama, pilanje ogrjevnih drva i trgovački obrt, vl. Roberta Grbića. Slijedom toga predlažem vam odluku. Predsjednik u nastavku daje prijedlog na raspravu,prvi se za riječ javio vijećnik Luka Grbić: Naime, Grbić d.o.o. do sada je imao neku vrstu koncesije, i on je nadležan za odvoz septičkih jama u Privlaci. Ja sam prije 15 dana imao vlastiti problem i upravo ga sad želim obrazložiti jer se tiče teme. Bio je neradni dan blagdan Velike Gospe, ja sam imao problem budući da je kuća na tri kata jama se napunila donji kat kuće cijeli je poplavio sa kanalizacijom. Ja sam pet puta uputio poziv Robiju on ga je 5 puta odbio. Znači nije mi se odazvao na poziv. Nakon toga sam nazvao brata neka ga on zove jer se meni ne javlja. On ga je nazvao i rekao mu je neka se javi Domi ili Šimi. Ja sam otišao kod oba dva jednog sam našao Šimu koji mi je rekao da on ne može ništa bez Robija. Ja sam morao zatvoriti svu vodu u kući jer mi je donji kat poplavio kanalizacijom i doslovno sam bio prisiljen iscrpavati u dvor i na cestu da spasim kuću. Moje je pitanje kakav je to odnos prema mještanima s obzirom da je on koncesionar. Kad mi se to desilo ja sam bio prisiljen zvati i na druge strane Grbe, Nin, Vir svi su mi rekli da oni ne smiju u Privlaku.

Ja sam imao štetu od 15 ti. kn, a taj čovjek mi se nije htio javiti ja znam i razlog jer sam prije 2 vijeća rekao da bi trebalo regulirati cijenu odvoza i on na taj način ima neku sujetu prema meni. Nakon 2. dana mi smo izašli na net hr netko je prijavio da te njegove jame nisu dobre. Ono što ja mislim da je ta prijava iz istog revolta kao i ova moja. Dali nama treba da mi turističko mjesto izlazimo u net hr, dali nama treba da taj isti kaže da to nije napad na njega nego osobno na načelnika. Sad ja želim dobiti odgovor kao dalje, što da ja radim?

Predsjednik: Luka ja mislim da je to tvoja greška. Svatko je dužan voditi brigu o svojoj imovini a ne čekati da  septička jama dođe do te razine, jer to nije došlo u jednom dan. Ako znamo da se ona puni brže nego u ostalim mjesecima. Dali se on trebao javiti ili ne, ne ulazim u to, to je njegova poslovnost. Niti ću ga štititi niti kuditi. Ovo što si nam rekao da je to bilo na Veliku Gospu i da si mene nazvao da ćeš kupiti nekretninu od 5 mil. Ne bi ti se javio jer to je blagdan kad smo svi slobodni. Mislim također da poslovnost zabranjuje da se bilo tko tako odnosi prema klijentima.

Načelnik: Ja ne opravdavam  Robija u smislu da se nije odazvao na poziv, on je koncesionar koji treba pružiti uslugu crpljenja. Međutim Luka nije jedini slučaj. Ja sam na tu temu obavio razgovor sa Robijem da to ne smije tako i da tu treba biti fleksibilan i da  moramo svima omogućiti crpljenje crne jame.  Ja ču ponovno obaviti razgovor sa njime da se takve stvari ne bi smjele dešavati. On je dužan kad su takve situacije intervenirati! Kad se tako nešto desi zovite mene ja u reagirati na to!

 nakon provedene opsežne rasprave predsjednik predlaže da se pristupi glasanju o prijedlogu Odluke.

Vijećnici općinskog vijeća Jednoglasno  su glasali „ZA“, te  se slijedom toga donosi slijedeća

 

Odluka

O davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih , sabirnih i crnih jama na području općine Privlaka.

Ad.3.

 • Razno

Predsjednik u nastavku ističe, da pod ovom točkom dnevnog reda načelnik želi izvijestiti vijeće o zahtjevu Grbić Zdravka. Naime gosp. Zdravko Grbić podnio je zahtjev za zamjenu zemljišta i to č.z. 753 k.o. Privlaka koja je u njegovom vlasništvu a graniči sa grobljem u Privlaci da se donese odluka o zamjeni zemljišta kao bi se u budućnosti moglo širiti groblje a njemu u zamjenu dati 1: 1.5 na nekom drugom mjestu u Privlaci. Načelni u nastavku ističe da je on osobno za to jer već imao u vlasništvu parcelu do njegove koja je bila od Tomislava Grbića a i postoji velika zainteresiranost za širenjem groblja od strane mještana. Razgovarao sam s odvjetnica i one kažu da zamjena zemljišta nema neke Zakonske osnove, također smo obavili razgovor sa državnim odvjetništvom oni kažu ako je to od općeg interesa bilo bi moguće.  Predsjednik u nastavku daje prijedlog na raspravu nakon provedene rasprave, predsjednik  predlaže da se donese zaključak, da načelnik sa svojim stručnim službama poduzme sve Zakonske korake oko zamjene zemljišta za proširenje groblja i o tome izvijesti općinsko vijeće, te prijedlog daje na glasanje

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeći

Zaključak

Nalaže se načelniku da sa svojim stručnim službama poduzme sve Zakonske korake oko zamjene zemljišta vlasnika Zdravka Grbića, i o tome izvijesti općinsko vijeće kao bi se donijela odluka o istom.

OPĆINA PRIVLAKA
Predsjednik vijeća
Nikica Begonja

Zapisničar
D.Jurac

 

Povezana dokumentacija:

Odluka o davanju koncesije
Odluka – III izmjene i dopune PPU Opcine Privlaka
Zapisnik sa 23. sjednice OV

Skip to content