Zapisnik i Odluke sa 25. sjednice Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/19-01/10
URBROJ:2198/28-01-19-2
Privlaka, 30.listopada  2019.g.

Z A P I S N I K

sa 25. sjednice šestog saziva općinskog vijeća općine Privlaka koja je održana 30. listopada  2019.g. u općinskoj vijećnici

Početak rada sjednice u 18,00 sati.

Nazočni vijećnici:

 1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
 2. Martin Grbić
 3. Ante Mustać
 4. Ante Glavan
 5. Paula Matulj
 6. Petar Mustać
 7. Željko Zorić
 8. Ana Skoblar
 9. Luka Grbić

Odsutni članovi: Tomislav Grbić; Iva Barunčić;

Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja, pročelnica JUO- Ivana Skoblar, referent za proračun – Katarina Šango;   administrativni referent- Danica Jurac;

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednici prisustvuje potrebna većina vijećnika za donošenje pravovaljanih odluka, kako nije bilo nadopune dnevnog reda predsjednik daje na usvajanje  predloženi  dnevni  red

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 24. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;
 2. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna za 2019.g.(Rebalans)
 3. Donošenje II izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019.g. s projekcijama za 2020.i 2021.g.
 4. Donošenje II Izmjena i dopuna Programa :
 • Gradnje komunalne infrastrukture za 2019.g.
 • Održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.
 • Javnih potreba u sportu i rekreaciji u 2019.g.
 • Javnih potreba socijalne skrbi za 2019.g.
 • Javnih potreba predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i naobrazbe u 2019.g.
 • Javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim djelatnostima za 2019.g.
 • Javnih potreba u kulturi u 2019.g.
 1. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama;
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude po natječaju za prodaju zemljišta;
 3. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenju sportskih građevina u vlasništvu općine Privlaka;
 4. Razno;

Vijećnici općinskog vijeća općine Privlaka jednoglasno su glasali „ZA“ prihvaćanje dnevnog reda.

 

Ad.1).

 • Prihvaćanje zapisnika sa 24. Sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;

Predsjednik uvodno ističe da je zapisnik dostavljeni u materijalima i da je u njemu sve bitno napisano pa ih kao takve daje na raspravu.

Nakon kraće rasprave prisutnih vijećnika, predsjednik predlaže glasanje o istom. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ te se temeljem glasanja prihvaća zapisnik sa 24. Sjednice općinskog vijeća.

Ad.2).

 • Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna za 2019.g.(Rebalans)

Predsjednik uvodnom riječi obrazlaže II izmjene i dopune Proračuna za 2019.g. i  na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj  5/18), te  Na temelju članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 14/09) i Izmjena i dopuna Poslovnika vijeća općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske Županije“ 5/18) ističe da  općinski načelnik podnosi slijedeće  Amandmane na  II Izmjene i dopune Proračun.

 • Projekt Sanacije obalnog pojasa –elemen. Nepogoda i to povećanje u iznosu od 200.000,00 kn

Nakon predloženog predsjednik vijeća daje riječ Katarini Šango da u cijelosti obrazloži predložene II izmjene i dopune Proračuna za 2019.g., koja u nastavku iscrpno obrazlaže prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna za 2019.g. nakon  kojeg predsjednik vijeća otvara raspravu po predloženom. Privi za riječ se javio vijećnik Luka Grbić koji je postavio niz pitanja, te u nastavku ističe da je po njegovom mišljenju Proračun usklađivanje sa stvarnim stanjem te ga zanima slijedeće:

Pozicija 32931 reprezentacija, povećanje za 100% da smo toliko mogli probiti što znači da nismo dobro planirali?

Odgovara Katarina Šango: Reprezentacija se odnosi na ured načelnika, pa neka načelnik obrazloži zašto je došlo do takvog povećanja.

Načelnik: Zato što smo kroz tu moju reprezentaciju bili pokrovitelji raznih manifestacija.

Pozicija 060 Ugovor o djelu, dali ja kao vijećnik imam pravo znati s kojim pravnim ili fizičkim osobama sklapamo ugovore o djelu?

Odgovara Katarina Šango: Za Ugovor o djelu smo angažilari osobu koja nam je aplicirala jedan projekt na EU fondove  kroz LAG-Maretu.

Također smo curu koja je bila na stručnom usavršavanju ostavili na još 3 mjeseca da dovrši započete poslove.

Pozicija 145 javne površine, planirano 1 000 000 00 kn a sad povećano za još 400.000,00 kn zašto?

Odgovara Katarina Šango: Održavanje javnih površina je sve što za nas radi naše komunalno poduzeće „Artić“, tako da se sad ukazala potreba povećanja od 400.000,00 kn do kraja godine.

Pozicija 197 NK Sabunjar, planirano 300.000,00 kn sad smo podigli?

Odgovara  Načelnik: Kroz ovaj dio sezone imali smo ulaganje u uvjete. NK Sabunjar je platio 40.000,00 kn i još Nogometni savez 57.000,00. Pojavila se još jedna grupa uzrasta u 9.mjesecu koja nije prethodno bila planirana. Općenito smo se povećali. Još su veterani preuzeli jedan dio troškova oko NK Sabunjara da se završi ova sportska godina.

Pozicija 231 Catering?

Odgovara Katarina Šango: To se odnosi na predškolsko obrazovanje, catering za djecu u DV „Sanbunić“.

nakon dobivenih odgovara od strane predlagatelja, predsjednik vijeća predlaže da se glasa o predloženom.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je sa (9 glasova Za), donijelo

 

Odluku

o II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2019.g.(rebalans). 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.3).

 • Donošenje II izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019.g sa projekcijama za 2020.g. i 2021.g. 

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženo a na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 5/18). U nastavku daje predloženo na raspravu, nakon provedene rasapve u kojoj su sudjelovali prisutni vijećnici prijedlog se daje na glasanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je sa (9 glasova Za), donijelo

 

Odluku

o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2019. Godinu sa projekcijama za 2020.g. i 2021.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.4)

Donošenje II Izmjena i dopuna Programa :

 • Gradnje komunalne infrastrukture za 2019.g.
 • Održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.
 • Javnih potreba u sportu i rekreaciji u 2019.g.
 • Javnih potreba socijalne skrbi za 2019.g.
 • Javnih potreba predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i naobrazbe u 2019.g.
 • Javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim djelatnostima za 2019.g.
 • Javnih potreba u kulturi u 2019.g.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženo a na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 30. Statuta Općine Privlaka („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 5/18). U nastavku daje predloženo na raspravu,

nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali prisutni vijećnici prijedlog se daje na glasanje.

Općinsko vijeće Općine Privlaka, jednoglasno je sa (9 glasova Za), donijelo

 

Odluku

o II Izmjenama i dopunama Programa:

 • Gradnje komunalne infrastrukture za 2019.g.
 • Održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.
 • Javnih potreba u sportu i rekreaciji u 2019.g.
 • Javnih potreba socijalne skrbi za 2019.g.
 • Javnih potreba predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i naobrazbe u 2019.g.
 • Javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim djelatnostima za 2019.g.
 • Javnih potreba u kulturi u 2019.g

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5).

 • Donošenje odluke o nerazvrstanim cestama

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže prijedlog odluke, te riječ daje Pročelnici da u cijelosti obrazloži predloženo. Pročelnica u nastavku ističe da smo morali pristupiti izvlaštenju navedenih ulica iz razloga što nisu vodovodu Vir potpisali pravo služnosti za postavljanje cijevi za kanalizaciju. Naime, na tim putovima su vlasnici i neki  ljudi koji  nemaju nekretninu u k.o. Privlaka ali su ostali suvlasnici u putu oni tu nemaju nikakav pravni interes i nije ih briga za ostale stanare tih ulica. Smatram da trebamo te ulice izvlastiti kako bi svi imali iste uvjete priključenja na odvodnju.

Pročelnica u nastavku dodaje da je u prijedlogu ulice Put Škrapavca ispuštena jedna čestica i to : 8530/8 pa moli da se uvrsti.

U nastanku predsjednik vijeća također dodaje  da je od vlasnika puteva Put Jamurina i ulica Grgura Ninskog dobio zahtjev da se nad tim putevima ne radu izvlaštenja iz razloga što se vodu sudski sporovi, pa ja  predlažem da se te puteve briše iz prijedloga odluke. U nastavku predsjednik daje predloženo na raspravu.

Prvi za riječ se javio vijećnik Luka Grbić te u nastavku ističe: Mi nemamo pravo kao općinsko vijeće  privatno vlasništvo na nikakav način prerazvstavati u nekakva javna dobra. Ja smatram da je ovakva odluka protu zakonita , ako vi smatrate drugačije vi glasajte za nju!

Načelnik: Htio sam samo napomenuti za put od Božidara Šarića, naime projekta dokumentacija za izgradnju izdana je prije 6 godina. Kanalizacija je projektirana upravo na tom putu. Znači netko je prije to napravio, ukoliko su smatrali da kanalizacija ne treba ići po tom putu trebali su to zaustaviti. Mi smo samo poštivali građevinsku dozvolu.

Nakon provedene sveobuhvatne rasprave prisutnih vijećnika predsjednik daje predloženo na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća glasali su (7 glasova ZA) i (2 glasa protiv)

Slijedom glasanja donosi se slijedeća odluka s predloženim izmjenama i dopuna

 

Odluka o nerazvrstanim cestama, koja je sastavni dio ovog Zapisnika.

  

Ad.6.

 • Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude po natječaju za prodaju zemljišta;

Predsjednik vijeća u nastavku ističe a sve vezano za raspisani natječaj za prodaju zemljišta, te riječ daje Pročelnici da u cijelosti obrazloži predloženo. Pročelnica u nastavku ističe  za prodaju nekretnine dijela č.z. 3712 koja je u suvlasništvu 572/1776 dijela nekretnine, na natječaj se javila Rafica Kurta te stoga predlažem da se sa njom sklopimo Ugovor o kupoprodaji nekretnina. Nakon provedene  rasprave predsjednik predlaže da se glasa o istom

Predsjednik daje predloženo na glasanje, vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „za“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O prihvaćanju ponude po natječaju za prodaju zemljišta, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastani dio.

 

Ad.7).

 • Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenju sportskih građevina u vlasništvu Općine Privlaka.

Predsjednik vijeća uvodno obrazlaže predloženu odluke i riječ daje Pročelnici da u cijelosti obrazloži predloženo. Pročelnica u nastavku ističe Članak 65. stavak 2. Zakona o sportu uređuje da se javnim sportskim građevinama smatraju građevine, koje su, među ostalim i u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, te se trajno koriste u izvođenju programa javnih potreba u sportu.

Članak 69. istoga Zakona uređuje da se upravljanje javnim sportskim građevinama može povjeriti i sportskim klubovima i savezima, sportskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima registriranima za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina.

Sportska građevina na području Općine, u smislu ispred navedenog, nogometno igralište Sabunike na k.č.br. 6765 i nogometno igralište pomoćno te svlačionica na k.č. br. 6766/29 k.o. Privlaka, koje trenutno održava OKD Artić temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima kao održavanje javnih površina.

Nastavno za podneseno obrazloženje predsjednik daje predloženo na raspravu. Nakon provedene rasprave prisutnih vijećnika predsjednik daje prijedlog na glasanje.

Općinski vijećnici jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

 

ODLUKA

O načinu upravljanja i korištenju sportskih građevina u vlasništvu općine Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Ad.8).

 • Razno

Pod ovom točkom dnevnog reda nisu se donosile odluke.

 

Vijeće je završilo sa radom u 20,00 sati.

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s j e d n i k :
Nikica Begonja

Zapisničar:
D.Jurac

 

Povezana dokumentacija:

Zapisnik sa 25. sjednice OV 30.10.2019.g.
1. Druge Izmjene i dopune proracuna za 2019.
2. Prihodi
3. Rashodi – opći dio
4. Izdaci
5. Rashodi – posebni dio
Odluka o nerazvrstanim cestama
6. Druge Izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2019.
Odluka o prihvaćanju ponude po natječaju za prodaju zemljišta
7. Druge Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture 2019
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Privlaka
8. Druge Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 2019
9.Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu 2019.
10. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalne skrbi 2019.
11. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi 2019.
12. Druge Izmene i dopune Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim dr. 2019.
13. Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi

Skip to content