Zapisnik i Odluke sa 26. sjednice Općinskog vijeća

OPĆINA PRIVLAKA
23 233 Privlaka
KLASA: 021-05/19-01/11
URBROJ:2198/28-01-19-4

Privlaka, 10. prosinca  2019.g.

 Z A P I S N I K
sa 26. sjednice šestog saziva općinskog vijeća
općine Privlaka koja je održana 10. prosinca 2019.g.
u općinskoj vijećnici

 Početak rada sjednice u 18,00 sati.

Nazočni vijećnici:

 1. Nikica Begonja –predsjednik općinskog vijeća
 2. Martin Grbić
 3. Ante Mustać
 4. Paula Matulj
 5. Petar Mustać
 6. Ana Skoblar
 7. Željko Zorić
 8. Luka Grbić
 9. Ante Glavan

Odsutni članovi: Tomislav Grbić; Iva Barunčić;
Ostali nazočni: Načelnik općine – Gašpar Begonja,  Pročelnica Ivana Skoblar; referent za proračun- Katarina Šango, administrativni referent- Danica Jurac;

Na početku 26. Sjednice općinskog vijeća predsjednik pozdravlja sve nazočne, te predlaže nadopunu dnevnog reda i to pod točku 10.Razno. Kako više nije bilo prijedloga Predsjednik daje na prihvaćanje prijedlog  dnevnog reda s predloženom Nadopunom.

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 25.(dvadestpete) sjednice općinskog vijeća Općine Privlaka;
 2. Donošenje Proračuna općine Privlaka za 2020.g. sa projekcijama za 2021.g. i 2022.g., te donošenje financijskog plana dječjeg vrtića „Sabunić“ za 2020.g. sa projekcijama za 2021.g. i 2022.g.;
 3. Donošenje plana razvojnih programa općine Privlaka za 2020.g. s projekcijama za 2021 i 2022.g.
 4. Donošenje odluke o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2020.g. ;
 5. Donošenje programa za 2020.g.
  • gradnja komunalne infrastrukture za 2020.g.
  • održavanje komunalne infrastrukture za 2020.g.
  • javnih potrebe u kulturi za 2020.g.
  • javnih potreba u sportu i rekreaciji za 2020.g.
  • javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020.g.
  • javnih potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi za
  • g.
  • javnih potreba udruga civilnog društva za g.
  • financiranja političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista za 2020.g.
 1. Donošenje Odluke o donošenju UPU-a plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike –Šumica“;
 2. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani i i izvođenjuu građevinskig radova na području općine Privlaka;
 3. Donošenje Odluke o javnom redu i miru;
 4. Donošenje Odluke o izmjenam ai dopuna ma Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika JUO;
 5. Razno;

Ad.1)

Prihvaćanje zapisnika sa 25. sjednice općinskog vijeća općine Privlaka;

Uvodnom riječi predsjednik obrazlaže zapisnik sa 25. Sjednice općinskog vijeća, te ga kao takvog daje na raspravu. Kako nije bilo primjedbi na zapisnik predsjednik daje Zapisnik na prihvaćanje. Vijećnici općinskog vijeća glasali sa „ZA“, te  prihvatili zapisnik sa 25. Sjednice općinskog vijeća.

Ad.2).

Donošenje Proračuna općine Privlaka za 2020.g. sa projekcijama za 2021.g. i 2022.g., te donošenje financijskog plana dječjeg vrtića „Sabunić“ za 2020.g. sa projekcijama za 2021.g. i 2022.g.;

Nakon uvodne riječi predsjednik daje riječ  Načelniku da kao predlagatelj obrazloži predloženi Proračun za 2020.g.

Načelnik u nastavku  obrazlaže Proračun za 2020.g. sa projekcijama  za 2021.g. i 2022.g., te

Nakon izlaganja proračuna za 2020.g.predsjednik podnosi zaprimljene amandmane  od strane Načelnika   amandmane za uvrštenje u proračun za 2020.g. zaprimljeno je 13 amandmana  i to:

R.b Opis Planirani

Iznos

Iznos

+/-

Novi iznos
1. Sufinanciranje azbesta 0,00 + 100.000,00 100.000,00
2. Projekt regulacije prometa 200.000,00 – 70.000,00 130.000,00
3. Dokumenti prostornog uređenja 100.000,00 – 20.000,00 80.000,00
4. Gradnja javne rasvjete 50.000,00 + 200.000,00 250.000,00
5. Ulaganja u računalne programe 10.000,00 + 60.000,00 70.000,00
6. Glavni projekt sanacije potpornog zida u centru 50.000,00 – 50.000,00 0,00
7. Sanacija potpornog zida u centru 0,00 + 200.000,00 200.000,00
8. Projekt upravne zgrade i skladišta OKD Artić 0,00 + 100.000,00 100.000,00
9. Kapitalna donacija Župnom uredu Privlaka 20.000,00 + 180.000,00 200.000,00
10. Oprema za uređenje plaža 0,00 + 50.000,00 50.000,00
11. Sredstva izravnanja Državnog proračuna 800.000,00 + 200.000,00 1.000.000,00
12. Boravišne pristojbe 280.000,00 + 50.000,00 330.000,00
13. Komunalni doprinosi 3.500.000,00 + 500.000,00 4.000.000,00

Predsjednik daje Proračun općine Privlaka za 2020.g. na raspravu s predloženim amandmanima, nakon sve obuhvatne rasprave prisutnih vijećnika predsjednik predlaže da se pristupi glasanju o predloženom Proračunu za 2020.g. sa predloženim amandmanima.

Vijećnici općinskog vijeća glasali su slijedeće: 9 glasova vijećnika „ZA“  , slijedom glasovanja donosi se slijedeća

O D L U K A

O donošenju Proračuna općine Privlaka za 2020.g. s projekcijama za 2021.g. i 2022.g. te prihvaćenim amandmanima, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 Ad.3).

Donošenje plana razvojnih programa općine Privlaka za 2020.g. s projekcijama za 2021 i 2022.g.
> Proračun općine Privlaka za 2020 i projekcija za 2021 i 2022

Uvodnom riječi predsjednik vijeća obrazlaže predloženu točku dnevnog reda i u nastavku riječ daje Načelniku da kao predlagatelj obrazloži točku dnevnog reda. Načelnik u nastavku  obrazlaže predloženo, te riječ daje gđi. Katarini Šango da u cijelosti obrazloži  Plana razvojnih programa za 2020.g. Gđa. Katarina Šango ističe  Plan razvojnih programa za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu raspoređen je po programima, aktivnostima i projektima te je prikazan u tabelarnom prikazu. Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2020. godinu je 31. 12. 2020. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se svaku godinu, a za provedbu plana odgovorni su općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

Nakon iscrpnog izlaganja gđe. Katarine Šango predsjednik daje iznijeto na raspravu, nakon kraće rasprave prisutnih vijećnika predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

O D L U K A

O donošenju plana razvojnih programa općine Privlaka za 2020.g. s projekcijama za 2021 i 2022.g. u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.4).

Donošenje odluke o izvršenju Proračuna općine Privlaka za 2020.g.

Nakon uvodne riječi predsjednik daje riječ  Načelniku da kao predlagatelj obrazloži predloženu odluku. Načelnik u nastavku ističe da se ovom Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna općine Privlaka za 2020.g. te njegovo izvršenje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom , prava i obveze proračunskog korisnika i korisnika proračuna te druga pitanja vezana za izvršenje proračuna. Nakon Načelnikovom izlaganja predsjednik daje predloženo na raspravu. Nakon kraće rasprave prisutnih vijećnika  predsjednik daje predloženo na glasanje,

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ , te s e slijedom toga donosi slijedeća

O D L U K A

O prihvaćanju izvršenja Proračuna za 2020.g. u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastani dio.

Ad 5).

O donošenju Programa za 2020.g.

 • Gradnja komunalne infrastrukture
 • Održavanje komunalne infrastrukture
 • Potrebe u kulturi
 • Potrebe u sportu i rekreaciji
 • Potreba u socijalnoj skrbi
 • Potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi
 • Potreba udruga civilnog društva
 • financiranja političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista

 Predsjednik vijeća uvodnom riječi obrazlaže predloženo, te riječ daje Načelniku da detaljno obrazloži predložene programe za 2020.g.. Načelniku u nastavku opsežno obrazlaže Programe za 2020.g.

Nakon sveobuhvatne rasprave prisutnih vijećnika predsjednik vijeća daje predloženo na glasanje.

Vijećnici općinskog vijeća  jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O prihvaćanju Programa za 2020.g.

 • Gradnja komunalne infrastrukture
 • Održavanje komunalne infrastrukture
 • Potrebe u kulturi
 • Potrebe u športu i rekreaciji
 • Potreba u socijalnoj skrbi
 • Potreba u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i naobrazbi
 • Potreba udruga civilnog društva
 • Financiranja političkih stranaka i kandidata nezavisnih lista

U tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 6).

Donošenje Odluke o donošenju UPU-a plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike –Šumica“
> Odluka o donošenju UPU

Uvodnom riječi  predsjednik obrazlaže   prijedlog odluke, te riječ daje Pročelnici da u cijelosti obrazloži odluku od donošenju UPU „Sabunike-Šumica“.Pročelnica u nastavku u cijelosti obrazlaže prijedlog odluke, te nakon izlaganja Pročelnice predsjednik daje predloženo na raspravu. Nakon provedene rasprave predsjednik daje na glasanje predloženo. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O donošenju UPU-a plana uređenja zone rekreacijske namjene „Sabunike-Šumica“ , u teksu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 7).

Donošenje Odluke o privremenoj zabrani i izvođenju građevinskih radova na području Općine Privlaka;

Predsjednik uvodnom riječi obrazlaže prijedlog odluke , te u nastavku daje riječ pročelnici da u cijelosti obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku obrazlaže prijedlog nove oduke. Nakon izlaganja pročelnice predsjednik daje predloženo na raspravu , nakon prevedene sveobuhvatne rasprave prisutnih vijećnika predsjednik predlaže da se pristupi glasanju.

Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O privremenoj zabrani i izvođenju građevinskih radova na području općine Privlaka, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
> Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Privlaka

Ad 8).

Donošenje Odluke o javnom redu i miru;

Predsjednik uvodno obrazlaže prijedlog odluke o  javnom redu i miru, te riječ daje pročelnici da u nastavku obrazloži prijedlog odluke. Pročelnica u nastavku obrazlaže prijedlog odluke, nakon kojeg predsjednik daje prijedlog na raspravu. Nakon provedene  opsežne rasprave prisutnih vijećnika predsjednik daje predloženo na glasanje. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, te se slijedom toga donosi slijedeća

ODLUKA

O javnom redu i miru, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
> Odluka o javnom redu i miru

Ad 9).

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službneika i namještenika JUO;

Predsjednik uvodno obrazlaže  prijedlog izmjena i dopuna odluke , te riječ daje načelniku da u nastavku obrazloži prijedlog. Načelnik u nastavku ističe da se odluka izmjenjuje za uvećani koeficijent Pročelnika i Višeg stručnog referenta za proračun , financije i računovodstvo za druga radna mjesta nije se mijenjalo. Nakon provedene kraće rasprave, predsjednik predlaže glasanje o istom. Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ te se slijedom toga donosi slijedeća

Odluka

O izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika JUO, u tekstu koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
> Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća

 Ad 10).

-Razno

Predsjednik pod razno ističe da smo zaprimili Zamolbu od gđe. Monike Špehar koja zahtjevom moli pomoć jer je njena obitelj pretrpjela   veliku štetu zbog požara na krovištu kuće. Kako uz zahtjev nije dostavljen troškovnik predsjednik vijeća predlaže da se donese zaključak kojim bi se ovlastilo načelnika da donese odluku o iznosu pomoći sukladno dostavljanom troškovniku.

Predsjednik daje prijedlog na glasanje, vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su donijeli

Zaključak kojim se ovlašćuje Načelnika da donese odluku o visini pomoći sukladno dostavljanom troškovniku. 

Vijeće je završilo sa radom u 20,00 sati.

OPĆINSKO VIJEĆE
P r e d s je d n i k :
Nikica Begonja

Zapisničar:
D.Jurac

> Zapisnik sa 26. sjednice OV

Skip to content